Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie został dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
 • Tekst artykułu stosuje styl naukowy przedstawiony w zakładce "Wytyczne dla autorów", która znajduje się w zakładce "O czasopiśmie"
 • Ośwadczam, że jestem jedynym autorem składanej do druku publikacji oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z zatajenia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.
 • O ile dotyczy to przesyłanej do czasopisma publikacji, w pierwszym przypisie tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym, czy też samego powstania artykułu naukowego.


 1. Objętość artykułu powinna wynosić nie mniej niż 20 tysięcy znaków i nie więcej niż 40 tysięcy znaków (w przybliżeniu nie więcej niż 20 stron formatu A4 wraz z przypisami i bibliografią).
 2. Jako czcionkę tekstu głównego należy stosować Times New Romans CE 12 pkt oraz 10 pkt w przypisach. Interlinia winna wynosić 1,5 wiersza w tekście głównym oraz 1 w przypisach.
 3. Do artykułu należy załączyć (1) streszczenia i (2) wykazy słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim, jak również (3) krótki biogram autora, z uwzględnieniem (4) afiliacji naukowej oraz (5) indywidualnego numeru ORCID. Do artykułu prosimy także dołączyć (6) aktualny adres poczty konwencjonalnej, na który zostanie przesłany wydrukowany egzemplarz autorski.
 4. W streszczeniu winien zostać wskazany problem podjęty w artykule oraz struktura przeprowadzonej w nim analizy.
 5. Numer ORCID uzyskać można wypełniając ankietę on-line: https://orcid.org/register. W przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search.
 6. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię wszystkich cytowanych pozycji. W przypadku cytatów z dzieł starożytnych należy także podać pełne dane bibliograficzne użytego w artykule współczesnego przekładu. W bibliografii należy stosować pełny opis bibliograficzny według zasad zamieszczonych TUTAJ. Prosimy zwrócić uwagę na wymóg umieszczenia w zapisach bibliograficznych nazw wydawnictw. 
  W przypadkach budzących wątpliwości, autorzy artykułów biblijnych winni stosować się do wytycznych znajdujących się w S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 9; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 189-211 (zob. TUTAJ). Autorzy artykułów patrystycznych, w przypadkach budzących wątpliwości winni stosować się do norm wydawniczych półrocznika „Vox Patrum” (zob. www.voxpatrum.pl). 
 7. Przypisy winny informować o najnowszych i najważniejszych publikacjach, które autor artykułu rzeczywiście konsultował. Opis bibliograficzny stosowany w przypisach winien być ograniczony do nazwiska autora, pierwszych słów tytułu oraz numeru strony. 
 8. Teksty greckie i hebrajskie winny być zapisane w czcionce w kodzie Unicode. Jeśli autor zdecyduje się na stosowanie transliteracji, w przypadku tekstu hebrajskiego winna ona odzwierciedlać zasady podane w Th.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2011). 
 9. Formatowanie tekstu przesyłanego w wersji elektronicznej należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa, pogrubienie.
 10. Przygotowując artykuł należy pamiętać o przejrzystej strukturze tekstu, w którym wyraźnie jest zaznaczony wstęp, kolejne części analizy i zakończenie.
 11. Teksty umieszczane w „Verbum Vitae” mają charakter naukowy, jakkolwiek należy pamiętać, iż odbiorcami tekstów nie są specjaliści z zakresu tylko jednej dziedziny teologii (np. biblistyki, patrologii). Stąd zaleca się takie wykorzystanie aparatu naukowego, aby lektura tekstów była zrozumiała również dla osób posiadających podstawowe przygotowanie teologiczne.
 12. Teksty należy przesłać w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word (docx, doc, rtf), po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie czasopisma w zakładce "Zarejestruj". Patrz powyżej: "Zgłoś tekst".
 13. Artykuły publikowane w „Verbum Vitae” są recenzowane z zachowaniem procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowy proces recenzji opisany jest na stronie półrocznika w zakładce "O czasopiśmie".
 14. Autor tekstu (artykułu bądź recenzji) w elektronicznym procesie przesyłania publikacji do Redakcji będzie zobowiązany do poświadczenia, że przesłany tekst nie jest w danym momencie poddawany ewaluacji przez innego wydawcę, bądź przez innego wydawcę przygotowywany do druku.
 15. Autor tekstu będzie także zobowiązany do potwierdzenia, iż przesyłana praca jest oryginalnym dziełem Autora. Nadto, jeśli jest to wymagane przez strony trzecie, Autor będzie musiał potwierdzić posiadanie stosownych pozwoleń na wykorzystanie źródeł, do których odnosi się w swoim tekście. 
 16. Autorzy opublikowanych artykułów i recenzji otrzymują egzemplarz drukowany „Verbum Vitae”.