Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


 1. Artykuł złożony do półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” nie może być wcześniej nigdzie opublikowany, ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism. Nie powinien on również być opublikowany on-line w tym samym czy innym języku. Tylko jeden artykuł może zostać przyjęty do jednego numeru czasopisma. Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia (w wersji elektronicznej /skan/ lub papierowej) deklaracji: Zgłoszenie artykułu do redakcji półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu poszczególnych autorów i źródeł finansowania badań. Formularz deklaracji umieszczony jest na stronie internetowej półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”.
 2. Artykuł przeznaczony do druku na łamach półrocznika Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne może być przesłany pocztą tradycyjną na płycie CD lub też mailem jako załącznik.
 3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (min. 200 – max. 250), słowa kluczowe (key words) oraz bibliografię załącznikową. Do komunikatów, recenzji i sprawozdań należy dołączyć tylko bibliografię załącznikową.
 4. Tekst artykułu należy zapisać w formacie RTF (*.rtf) – Rich Text Format
 5. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF (*.tiff) – Tagged Image File Format w rozdzielczości 300 dpi.
 6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 7. Wydania krytyczne źródeł łacińskich lub staropolskich należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.
 8. W artykułach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji/transkrypcji.
 9. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji.
 10. Informacje o autorach, umieszczane w ABMK razem z artykułem, powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora,
  stopień oraz tytuł naukowy,
  afiliacja (Instytut, Katedra, itp.)
  numer ORCID
  adres e-mail.
 11. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.
 13. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
 14. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.
 15. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.
 16. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat i kosztów publikacji na łamach półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. 

Wytyczne dla autorów