Statut i regulamin Bractwa św. Anny w Warszawie z 1946 r.


Abstrakt

Prymas August Hlond obejmując w 1946 roku archidiecezję warszawską, złączoną na mocy unii personalnej z archidiecezją gnieźnieńską, pragnął odnowić życie religijnie i moralnie wiernych (głównie studentów i ludzi związanych ze środowiskiem akademickim), którzy zamieszkiwali zniszczoną działaniami wojennymi stolicę. W tym celu postanowił wskrzesić bractwo św. Anny, posiadające tradycję sięgającą XVI wieku, i nadać mu status prawny odpowiadający aktualnemu prawu kościelnemu. Na przedstawiony mu projekt ustaw, datowany na 8 grudnia 1946 roku, osobiście naniósł poprawki. Dzięki temu bractwo św. Anny uzyskało oparcie prawne, a jednocześnie pozyskało protektora w osobie prymasa Polski. Sprawiło to, że mogło się ono rozwijać wśród społeczności akademickiej i inteligenckiej stolicy, a konstytutywne cele – krzewić ideę katolicyzmu w społeczeństwie oraz tworzyć odpowiednie środowisko dla odnowy moralności chrześcijańskiej, zdeprawowanej przez okupacyjną rzeczywistość. Nie były to jednak zadania łatwe, zważywszy na powojenną rzeczywistość rodzącego się w Polsce komunistycznego państwa.


Słowa kluczowe

bractwa kościelne; statuty i regulaminy brackie; katolicyzm; August Hlond; bractwo św. Anny; inteligencja katolicka; duszpasterstwo akademickie

Chodyński S., Anny św. bractwo, w: Encyklopedia Kościelna, t. 1, red. M. Nowodworski, Warszawa 1873, s. 258-259.
Chodyński S., Bractwo, w: Encyklopedia Kościelna, t. 2, red. M. Nowodworski, Warszawa 1873, s. 551-577.
Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 12(1965/66) s. 99-123.
Kumor B., Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, red. M Rechowicz, Lublin 1969, s. 503-545.
Kuźmak K., Anna św. III, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1973, kol. 625-626.
Kuźmak K., Bractwo kościelne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, kol. 1013-1016.
Litak S., Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969, s. 259-481.
Murawiec W.F., Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864, Kraków 1973.
Pietrzak J., Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 1-2, Poznań 2009.
Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, red. T. Moskal i A.K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2013.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Krucki, Łukasz. (2019). Statut i regulamin Bractwa św. Anny w Warszawie z 1946 r. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 147-160. https://doi.org/10.31743/abmk.6286

Łukasz Krucki 
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2972-9113