Staropolski zasób archiwalny parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu


Abstrakt

Księgi metrykalne z czasów staropolskich są od dawna przedmiotem zainteresowania historyków, przede wszystkim badaczy dziejów Kościoła i genealogów. W niniejszym artykule omówiono zarówno wzmiankowane księgi, jak i inne zasoby archiwalne z XVI-XVIII w., przechowywane w kancelarii kościoła farnego św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Wobec zniszczenia archiwaliów dawnego województwa sandomierskiego z czasów przedrozbiorowych przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r., posiadają one wielką wagę dla dziejów miasta, regionu, a w wielu wypadkach także dla funkcjonowania parafii w czasach staropolskich.


Słowa kluczowe

historia Kościoła; Radom; parafie; metryki parafialne

Brykowska M., Brykowski R., Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu – dzieje budowlane i architektura, w: Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010, s. 87-136.
Fuglewicz B., Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną, Radom 2013.
Gacki J., Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku, Radom 1999.
Holtzer L., Jan Wiśniewski (1876-1943), w: Znani i nieznani ziemi radomskiej, t. 1, red. T.C. Zwolski, s. 191-193.
Kierzkowska-Kalinowska E., Rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie Radomia, w: Urbanistyka i architektura Radomia, red. W. Kalinowski, Lublin 1979, s. 26-35.
Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość”, nr 112, 2009, s. 35-75.
Kowalik Szczepan, Fabrica ecclesiae. Żywot i sprawy radomskiego proboszcza ks. Piotra Górskiego, Radom 2016.
Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
Kumor Bolesław Stanisław, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002.
Kumor B.S., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 14 (1966) z. 1, s. 65-75.
Kupisz D. (red.), Dzieje kościoła św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV-XVIII wieku, w: Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia, Radom 2010, s. 13-60.
Kupisz D. (red.), Proboszczowie parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIX-XXI wieku, w: Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia, Radom 2010, s. 61-86.
Kupisz D. (oprac.), Wstęp, w: Księgach metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B, Metryki ślubów, t. 4: Kościół św. Wacława 1701-1795, Radom 2011, s. 5-26.
Litak S., Kościelne podziały administracyjne w Radomskiem w XVI-XVIII w., w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. 2, red. Z. Guldon i S. Zieliński, Radom 1996, s. 7-20.
Luboński J., Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907.
Sekulski J., Encyklopedia Radomia, Radom 2009.
Stebelski A., Źródła do dziejów ziemi kieleckiej, radomskiej, sandomierskiej w Archiwum Głównym w Warszawie, w: Pamiętnik Świętokrzyski, red. A. Patkowski, Kielce 1931, s. 294-302.
Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911.
Wolff A., Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego w Warszawie z lat 1381-1835, w: Straty Archiwów i Bibliotek Warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1, Warszawa 1957, s. 175-208.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Kupisz, D. (2019). Staropolski zasób archiwalny parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 185-202. https://doi.org/10.31743/abmk.6290

Dariusz Kupisz 
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9912-944X