[Recenzja]: Zakon w przestrzeni miejskiej i jego wpływ na mentalność ludzi w dawnej Polsce. Rozważania nad rozprawą Wiktora Szymborskiego, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej.

Wiktor Szymborski, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Kraków 2018, s. 371


Abstrakt

-


Słowa kluczowe

zakon; kult Matki Bożek; XVIII wiek; dominikanie

Baczewski S., Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy, „Napis”, 12 (2006) s. 275-285.
Błoch K., Higiena w klasztorach w świetle wybranych źródeł pisanych materialnych i ikonograficznych, w: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015, s. 42-44.
Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996.
Brzozowski M., Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 1: Teologia Humanistyczna, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 361-428.
Dumanowski J., Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń 2006.
Fink De Backer S., Widowhood in Early Modern Spain: Protectors, Proprietors, and Patrons, Leiden 2010.
Gałwiaczek T., Kształtowanie mentalności chrześcijanina w świetle kazań dominikańskich czasów saskich, Toruń 2008.
Gender and political culture in early modern Europe 1400-1800, ed. J. Daybell, S. Norrhem, London-New York 2017.
Główka D., Rzeczy gdańskie w ruchomościach duchowieństwa katolickiego Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, (2001) nr 1-2, s. 95-104.
Grzybowski S., Sarmatyzm, Kraków 1996.
Janicka A., Kościół i klasztor bernardynów w Radomiu od XV do XVIII w. Miejsce działalności społecznej i stały element krajobrazu miejskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, (2010) nr 85, s. 7-20.
Karpiński A., Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w., w: Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989, s. 203-233
Kettering S., Patrons, Brokers, and Clients in seventeenth-century France, Oxford 1986.
Kicińska U., Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych pogrzebowych XVII wieku, Warszawa 2013.
Klonder A., Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Warszawa 2000.
Kościelny R., Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmami kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość”, 97 (2002) s. 89-124.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1983.
Lepszy K., Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953.
Manyś B., Smaki i gusta kulinarne w sarmackiej kuchni wileńskich zakonników w dobie saskiej, w: Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 219-230.
Myszka Ł., Przestrzeń jako element tożsamości religijnej i przedmiot konfliktów wyznaniowych w czasach nowożytnych na przykładzie dominikanów toruńskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 63 (2015) nr 2, s. 341-351.
Nowicka-Struska A., Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego. Lublin 2008.
Popiołek B., „W wielkim strachu i bojaźni rezydujem…”. Mentalność zakonnic w okresie saskim. Próba sondażu, w: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A.M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 187-188
Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2018.
Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992.
Rok B., Mentalność duchowieństwa polskiego w XVIII w., w: Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. M. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993, s. 41-55.
Rok B., Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych – próba postanowienie problematyki badawczej i charakterystyka źródeł, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny”, 1 (1994) nr 1, s. 23-46.
Rok B., Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995.
Rok B., System wartości moralnych w poradnikach dobrego życia w XVIII wieku, w: Edukacja ku wartościom, red. A. Szeląg, Kraków 2004, s. 227-236.
Rok B., Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego, „Przegląd Nauk Historycznych”, 5 (2006) nr 1, s. 109-116.
Ronikier J., Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725, Kraków 1992.
Sołjan I., Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce), „Turyzm” 21 (2011)., nr 1-2, s. 50-51.
Szpak J., W szatni, kuchni i świątyni klasztornej. Środki oddziaływania na sensualność wiernych w placówkach prowadzonych przez zakon paulinów, w: Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 81-82.
Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993.
Szylar A., Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012.
Targosz K., Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002.
The politics of female households: ladies-in-waiting across early modern Europe, eds. N. Akkerman, B. Houben, Leiden-Boston 2014.
Tygielski W., Politics of Patronage in Renaissance Poland. Chancellor Jan Zamoyski, his supporters and the political map of Poland, 1572-1605, Warszawa 1990.
Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, Gdańsk 2004
Wieczorkiewicz A., Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej, „Pamiętnik Literacki”, 84 (1993) z. 2, s. 3-28.
Włodarski M., Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.
Wojtkiewicz-Rok W., Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w., „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny”, 3 (1996) z. 1-2, s. 65-73.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Kicińska, U. (2019). [Recenzja]: Zakon w przestrzeni miejskiej i jego wpływ na mentalność ludzi w dawnej Polsce. Rozważania nad rozprawą Wiktora Szymborskiego, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 459-470. https://doi.org/10.31743/abmk.6334

Urszula Kicińska 
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7967-5312