Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Grzymałowie przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


Abstrakt

Księgi metrykalne cieszą się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Do archiwów diecezjalnych trafiają nie tylko zawodowi historycy i genealodzy, ale także rozmaici pasjonaci. Ważne jest, aby pracownicy archiwów odpowiednio księgi zabezpieczyli, opracowali, zdigitalizowali i opublikowali odpowiednie inwentarze i informatory o swoim zasobie. Autor w artykule poprzedzonym wstępem przedstawił księgi metrykalne pochodzące z parafii rzymskokatolickiej w Grzymałowie. Parafia powstała w XVII w., przechodziła burzliwe losy. Po II wojnie światowej przestała istnieć. Ostatni proboszcz zabrał ze sobą niektóre księgi i pozostawił je w Parsęcku, na terenie obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie z liczną grupą wiernych osiedlił się w 1946 r. Obecnie 48 ksiąg metrykalnych przechowywanych jest w archiwum diecezjalnym w Koszalinie.


Słowa kluczowe

archidiecezja lwowska; Grzymałów; księgi metrykalne; Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Ceynowa T., Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie, w: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. T. Ceynowa, Radom, 2014, s. 133-144.
Ceynowa T., Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób, w: Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945-2005), Tradycja i współczesne wyzwania, red. K. Kozłowski, Szczecin-Warszawa 2007, s. 187-193.
Ceynowa T., Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-2012, red. T. Ceynowa, Koszalin-Radom 2012, s. 135-147.
Ceynowa T., Duplikaty w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W.W. Żurek, Lublin, 2016, s. 87-99.
Chodyński S., Metryki kościelne, w: Encyklopedia kościelna, t. 14, red. M. Nowodworski, Warszawa 1881, s. 224-231.
Grzymałów, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1881, s. 897.
Komański H., Siekierka S., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 20062, s. 334.
Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego, „Nasza Przeszłość”, 112 (2009) s. 135-179.
Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV w. do 1772 roku, Lublin 1986.
Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole, oprac. Halina Dudała, Wojciech Schäfer, Katowice 2013.
Kufel R.R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005.
Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej od roku 1795, t. 2, Kraków 1999.
Kumor B., Historia Kościoła, t. 5, Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim, Lublin 1984.
Kumor B., Jakim celom służyły księgi parafialne, „Przeszłość Demograficzna Polski” 7 (1975) s. 299-204.
Kumor B., Księgi «Status animarum» na ziemiach polskich (do r. 1918), „Przeszłość Demograficzna Polski”, 1 (1967) s. 89-109.
Kumor B., Metryki parafialne archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 14 (1966) z. 1, s. 65-75.
Kumor B., Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim (1800-1918), „Przeszłość Demograficzna Polski”, 7 (1975) s. 93-107.
Kumor B., Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI-XVIII w., „Przeszłość Demograficzna Polski”, 9 (1976) s. 41-56.
Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2 (1961) z. 1-2, s. 5-42.
Lewandowska D., Księgi metrykalne z Archiwum Archidiecezjalnego we Lwowie w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 11 (2000) s. 70-72.
Moskal T., Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, 1 (2005) s. 55-83.
Nestorow R., Kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Grzymałowie, w: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, t. 16, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2008, s. 79-81.
Różański M., Akta metrykalne w prawodawstwie polskim, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, 1 (2005) s. 133-142.
Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981.
Urban W., Duszpasterska siejba kapłanów – repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1972.
Wilczyński L., Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, 1 (2005) s. 85-104.
Wyczawski H.E., Polskie archiwa kościelne, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 2, Lublin 1969, s. 278.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Ceynowa, T. (2019). Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Grzymałowie przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 93-111. https://doi.org/10.31743/abmk.6344

Tadeusz Ceynowa 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8105-8823