Sprawozdawczość źródłem do badań polityki bibliotecznej w Bibliotece KUL w latach 1918-1939


Abstrakt

Jednym ze źródeł, pozwalającym odtworzyć politykę biblioteczną Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w jej początkach, są sprawozdania przygotowywane w latach 1925-1939 dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego, których odpisy zachowały się w Archiwum Uniwersyteckim KUL. Zawierają pierwsze zestawienia liczbowe powielane później na forum ogólnopolskim, np. w rocznikach statystycznych. Podają też informacje o zbiorach i nabytkach Biblioteki, składzie osobowym oraz udostępnianiu zbiorów. Wynika z nich, że głównym źródłem pozyskania książek były dary, ponieważ środki finansowe uczelni nie pozwalały na zakup większych partii, a egzemplarz obowiązkowy był przyznany Uniwersytetowi jedynie na krótko. Książki i czasopisma udostępniano zarówno na miejscu, jak i wypożyczano na zewnątrz, przy czym te ostatnia forma znacznie przewyższała wykorzystanie w czytelni. Było to związane przede wszystkim z trudnymi warunkami lokalowymi i krótkim czasem otwarcia Biblioteki.


Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytecka KUL; 1918-1939; sprawozdawczość biblioteczna; statystyka biblioteczna; polityka biblioteczna; the KUL University Library; the Second Republic of Poland; the interwar period; library reporting; library statistics; library policy

Borsteinowa J., Biblioteki naukowe w Polsce w oświetleniu statystycznym, „Przegląd Biblioteczny”, (1928) z. 1, s. 283-299.
Borsteinowa J., Biblioteki wyższych zakładów naukowych, „Kwartalnik Statystyczny”, 7 (1930) z. 1, s. 253-260.
Demby S., Bibljoteki, „Nauka Polska”, 7 (1927) s. 162-221.
Dzierzkowska D., Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1989, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 8 (1964) s. 187-242.
Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.
Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych, Warszawa 2007.
Gustaw R. OFM, Nowodworski W., Dwadzieścia lat Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (1939-1958), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1 (1960) z. 2, s. 133-160.
Insadowski H., Księgozbiory uniwersyteckie, „Nurty”, 2 (1933) nr 5-6, s. 4-5.
Jaźwierska J., Szeliga-Szeligowska Emilia, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 428-429.
Kamińska B., Z dziejów krakowskiego księgozbioru Piotra Moszyńskiego, „Roczniki Biblioteczne”, 31 (1987) z. 1, s. 155-173.
Maj J., Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu, Warszawa 2007.
Michalski W., Słowo o Bibliotece Uniwersyteckiej KUL i polityce gromadzenia jej zbiorów, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 415-418.
Nowodworska S., Oddział Czasopism, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 23 (1971) s. 101-119.
Radkowski S., Sprawozdawczość statystyczna jednostek organizacyjnych kultury, „Wiadomości Statystyczne”, 32 (1987) nr 8, s. 12-15.
Szeliga-Szeligowska E., Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie, „Przewodnik Biblioteczny”, 8 (1934) z. 2, s. 113-115.
Szmigielska T.U., Od statystyki do ewaluacji bibliotek, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, (2010) nr 1 (95), s. 15-40.
Szmigielska T.U., Standardy oceny bibliotek akademickich, Warszawa 2011.
Wojtkowski A., Początki Biblioteki Głównej KUL, „Tygodnik Powszechny”, 11 (1955) nr 47, s. 7.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Nastalska-Wiśnicka, J. (2019). Sprawozdawczość źródłem do badań polityki bibliotecznej w Bibliotece KUL w latach 1918-1939. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 237-254. https://doi.org/10.31743/abmk.6363

Joanna Nastalska-Wiśnicka 
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwerysteckiej KUL  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3402-3051