Archiwum dekanalne – podstawy prawne


Abstrakt

Funkcjonowanie archiwum dziekańskiego nie ma uregulowania w powszechnym prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego. Wskazane tam obowiązki dziekana, który jest bliższym współpracownikiem biskupa, pośrednio domagają się prowadzenia przez niego kancelarii dziekańskiej. W aktach opracowanych przez synody polskie wskazano na konieczność istnienia archiwum dziekańskiego, które przechowuje akta i dokumentację wytworzoną przez dziekana lub zebrane przez niego z parafii, zgodnie z przepisami prawa. Przepisy te mają charakter ogólny i nakazują prowadzenie osobnego od archiwum parafialnego archiwum dziekańskiego lecz nie zawierają bardziej szczegółowych unormowań dotyczących sposobu zabezpieczania, przechowywania i udostępniania dokumentacji oraz sytuacji kiedy materiały te należy przekazać do centralnego archiwum historycznego w diecezji.


Słowa kluczowe

archiwum dekanalne; kancelaria dziekańska; dekanat; Kościół katolicki; archiwistyka kościelna

Kodeks Prawa Kanonicznego Komentarz, red. P. Majer, Wolters Kluwer 2011.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2 cz. 1, red. J. Krukowski, Poznań 2005.
Pawluk T., Dziekan, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, Lublin 1989, kol. 586.
Przybyłko M., Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „Prawo Kanoniczne”, 3 (1960) nr 3-4, s. 195-272.
Przybyłko M., Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „Prawo Kanoniczne”, 5 (1962) nr 1-2, s. 77-148.
P. H., Dziekani w Polsce, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 9-10, Warszawa 1906, s. 265-267.
Różański M., Archiwa w ustawodawstwie synodalnym polskim, (po wprowadzeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego), w: Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, Kraków 2007, s. 83-100.
Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1990.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Różański, M. (2019). Archiwum dekanalne – podstawy prawne. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 337-347. https://doi.org/10.31743/abmk.6368

Mieczysław Różański 
Katedra Historii i Ustroju Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3345-1740