Dydaktyka uniwersytecka w przestrzeni muzeum religijnego. Zajęcia praktyczne Dokumentacja obiektów i Rzemiosło artystyczne dla studentów Muzeologii UKSW w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej


Abstrakt

Niniejszy tekst prezentuje zajęcia praktyczne z przedmiotów Rzemiosło artystyczne oraz Dokumentacja obiektów dla studentów UKSW, które odbywały się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wyszczególnione zostały szczególnie aspekty kursu, który odbywał się w muzeum, jako, że treści teoretyczne wykładane były w warunkach akademickich. Niezwykle ważne okazało się skonfrontowanie wiedzy nabytej podczas wykładów i ćwiczeń z praktycznym kursem dokumentacji obiektów, który w założeniu stanowi integralną część studiów licencjackich na kierunku Muzeologia. Z uwagi na brak muzeum uniwersyteckiego, było kwestią kluczową by zapewnić studentom środowisko,
w którym wiedza teoretyczna zostałaby skonfrontowana z praktyką muzealniczą. Tekst analizuje najważniejsze aspekty zajęć w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które pozwoliły studentom na pracę w profesjonalnym środowisku muzealnym.


Słowa kluczowe

muzealnictwo; rzemiosło artystyczne; sztuka dekoracyjna; dokumentacja obiektów; sztuka religijna; muzeum wyznaniowe; dydaktyka

Bochnak A., Zarys dziejów polskiej historii sztuki, Kraków 1948.
Brulon Soares B., A History of Museology Key authors of museological theory, Paryż 2019.
Dolšina M., The Slovenian Art History Textbookin Comparison to Polish Textbooks: Authorship and Content, Didactic Structure and Publishing Circumstances, „Journal of Education Culture and Society”, 2014 nr 1, s. 285-298.
Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, List okólny, tłum. ks. Fr. Nieckarz, w: Biuletyn Muzeum Diecezjalnego, 2000-2001, s. 5-76.
Jaskanis P., Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, Kraków 2016.
Knell S.J., A Bibliography of Museum Studies, Nowy York 2016.
Leszczyński M., Muzea kościelne wg aktualnego prawodawstwa kościoła katolickiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 85 (2006) s. 103-118.
Macdonald S., A Companion to Museum Studies, Oxford 2011.
Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013-2015), Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2016.
Newsom B.Y., Silver A. Z., The Art Museum as Educator: A Collection of Studies as Guides to Practice and Policy, Los Angeles 1978.
Rusak A., Aktualność pastoralnej i dydaktycznej roli polskich muzeów i skarbców kościelnych, w: Muzea kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały sesji naukowej w dniach 14-15.06.2012, Katowice 2013, s. 31-38.
Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020, Warszawa 2009.
Skrzydlewska B., Muzea kościelne w Polsce. Informator, Kielce 2004.
Skrzydlewska B., Uregulowania prawne kościoła rzymskokatolickiego dotyczące ochrony zabytków, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 77 (2002) s. 287-316.
Skubiszewski P., Moja historia sztuki, „Modus prace z historii sztuki”, 14 (2014) s. 5-22.
Skubiszewski P., O dwóch sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty”, 17 (1974) z. 5, s. 56-85.
Skubiszewski P., Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973.
Woodhead P., Stansfield G., Keyguide to Information Sources in Museum Studies, Londyn 1994.
Wyka E., Taborska M., University Museums in Poland, „Opuscula Musealia Czasopismo Muzeologiczne”, 17 (2009) s. 31-40.
Żygulski Jr Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Wiśnicka, A. (2019). Dydaktyka uniwersytecka w przestrzeni muzeum religijnego. Zajęcia praktyczne Dokumentacja obiektów i Rzemiosło artystyczne dla studentów Muzeologii UKSW w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 439-452. https://doi.org/10.31743/abmk.6373

Anna Wiśnicka 
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6821-529X