[Recenzja]: Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Ewelina Tarkowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, ss. 181


Abstrakt

-


Słowa kluczowe

akta metrykalne; akta stanu cywilnego; stan cywilny

Chachulska-Koźbiał H., W służbie Bogu i Ojczyźnie, Włocławek 1991.
Dybus-Grosicka I., Początki i rozwój rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich, „Prawo Administracja Kościół”, 3 (2006) s. 69-93.
„Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej”, 1920 (16) s. 404.
Gaj D., Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno-socjologiczne, Rzeszów 2009.
Gaj R.M., System rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich pod zaborami, Kraków 2011.
Janczak J.K., Instytucje i rozwój myśli statystycznej w Królestwie Polskim do 1868 r., „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 42: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia statystyki polskiej. Kraków-Mogilany 24-25 maja 1993 r., Warszawa 1994, s. 117-129.
Jemielity W., Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskich i Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne”, 38 (1995) nr 1-2 s. 163-188.
Jop R., Metryki parafialne wyznania rzymskokatolickiego – stan wiedzy i potrzeby badawcze, w: Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011, s. 143-157.
Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość” 112 (2009) s. 35-75.
Kowalski W., Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 75 (2001) s. 19-30.
Kumor B., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 14 (1966) 1 s. 65-75.
Piasta A., Działalność urzędnika stanu cywilnego gminy Bąkowa Góra w pierwszym ćwierćwieczu XIX w., w: Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010, s. 68-83.
Podręcznik dla urzędników stanu cywilnego, oprac. A. Weiss, Toruń 1939.
Podręcznik dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego, ułożył A. K., Płock 1894.
Pomianowski P., Z problematyki rozwodów w Księstwie Warszawskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 65 (2013) z. 2 s. 103-121.
Szkutnik P., Akta dziekana brzeźnickiego 1819-1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012.
Szkutnik P., Akta stanu cywilnego w parafii Milejów (powiat piotrkowski) i ich kontrola w latach 1808-1825. Referat wygłoszony na konferencji Belliculum Diplomaticum VII Lublinense 14 Maja 2018 r. w Lublinie, mps.
Szkutnik P., Długość życia i przyczyny zgonu kobiet w parafii Chrzanów na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, red. J. Kamińska-Kwak, Sz. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016, s. 123-135.
Szkutnik P., Długowieczni mieszkańcy parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII wieku w świetle metryk pochówków (pogrzebów), w: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. Zielonogórskie spotkania z demografią 2, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011, s. 123-148.
Szkutnik P., Genealogia Szkutników, Łódź 2002, mps.
Szkutnik P., Genealogia w Internecie. Przykłady polskich stron internetowych, baz i źródeł dostępnych w sieci, „Rocznik Łódzki”, 61 (2014) s. 207-220.
Szkutnik P., Podstawowe źródła do genealogii chłopskiej (XIX i XX wiek), „Studencki Biuletyn Historyczny”, 4 (2001) s. 69-79.
Szkutnik P., Przyczyny zgonów w świetle metryk parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII w., „Krakowskie Studia Małopolskie”, 16 (2011) s. 249-265.
Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny-stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, 1 (2012) s. 177-188.
Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny-treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, 2 (2013) s. 125-137.
Szkutnik P., Wczesna żeniaczka, czyli związki do 18 r. ż. na ziemiach polskich (przełom XVIII/XIX w.). Egzemplifikacje na podstawie metryk parafialnych, w: Antropologia miłości, t. 5, Miłość idealna. Miłość dziecka, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka i K. Marchel, Wrocław 2013, s. 319-332.
Tarkowska E., Akta małżeństw zawartych przez polskich emigrantów w departamencie Côtes-du-Nord w latach 1833-1844, „Meritum – Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, 8 (2016), s. 419-440.
Tarkowska E., Echa wydarzeń paryskich w departamencie Côtes-du-Nord w latach istnienia monarchii lipcowej (1830-1848), w: Doktoranckie spotkania z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert J.E., Śliczyńska, Olsztyn 2014, s. 149-169.
Tarkowska E., Spór o prawo połowu ryb w jeziorze Wigry – czy prawo cara nadal obowiązuje?, „Studia Prawnoustrojowe”, 26 (2014) s. 307-325.
Trafalski G., Alegata – źródło do badań genealogicznych. Aneksy z łowickich urzędów stanu cywilnego z lat 1808-1815, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, 6 (2014-2015) s. 105-124.
„Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej”, 1919 (12) s. 48.
Wrzyszcz A., Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, „Studia Iuridica Lublinensia”, 22 (2014) s. 695-708.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Szkutnik, P. (2019). [Recenzja]: Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Ewelina Tarkowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, ss. 181. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 519-528. https://doi.org/10.31743/abmk.6383

Piotr Szkutnik 
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6086-2655