ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” dba o zachowanie wysokich standardów naukowych i etycznych. Szczególnie zwraca uwagę, aby autorzy publikujący artykuły na łamach półrocznika dotrzymywali rzetelności, uczciwości i jawności w prezentacji procesu przebiegu badań i wyników swej pracy.
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz standardów redakcyjnych półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Redakcja nie akceptuje i zwalcza przejawy nierzetelności naukowej: „ghostwriting” i „guest authorship”.
Praktyka „ghostwriting” polega na pominięciu istotnego wkładu w powstanie publikacji jednego z autorów, bez ujawnienia jego personaliów lub też bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z praktyką „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja „Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych” wprowadziła procedury mające na celu zapobieganie tym zjawiskom:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy powstaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst naukowy.
2. Przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od autorów podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Redakcja półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów na każdym etapie wydawniczym, w szczególności stosować rekomendacje Committee on Publication Ethics (COPE).
Redakcja ABMK poleca publikacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego określające dobre praktyki w badaniach naukowych, prezentujące rozwiązania dotyczące wyników badań i procedur recenzyjnych.
Publikacja "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce, zawiera wskazówki dotyczące właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest zbiorem najistotniejszych zaleceń odnoszących się zarówno do powinności podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów.
Publikacja pt. "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", została przygotowana przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Jest to opis najczęstszych uchybień popełnianych podczas badań naukowych, a zarazem stanowi zespół instrukcji dotyczących własności intelektualnej oraz uczciwości autorskiej.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 13 grudnia 2012 r., uchwaliło „Kodeks etyki pracownika naukowego”. Opisuje on uniwersalne zasady, jakimi powinno się kierować w działalności naukowej.