„The Biblical Annals” to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2451-2168 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
CURRENT ISSUE
 
 

Nowa punktacja "The Biblical Annals"

2023-07-19

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 17 lipca 2023 r. czasopismo The Biblical Annals otrzymało 200 punktów.

Dziękujemy za Waszą dotychczasową obecność i współpracę!

Pragniemy prezentować bardzo wysoki poziom naukowy, tworząc przestrzeń publikacji rzetelnych opracowań w zakresie nauk biblijnych, pozostając we współpracy ze  środowiskiem międzynarodowym. Zachęcamy do twórczej współpracy i zaangażowania w służbie studiom biblijnym i zgłaszania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We are pleased to announce that according to the announcement of the Polish Ministry of Education and Science of 17 July 2023, The Biblical Annals received 200 points.

Thank you for your presence and cooperation!

We wish to present a very high scientific level, creating a space for the publication of reliable research in the field of biblical studies, remaining in cooperation with the international community. We encourage creative cooperation and involvement in the service of biblical studies and submission of articles for the next issues of the journal.

The Biblical Annals Editorial Team

The Biblical Annals w pierwszym kwartylu (Q1) SCImago Journal&Country Rank

2023-05-19

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy,

miło nam poinformować, że czasopismo The Biblical Annals w najnowszym światowym rankingu SCImago Journal&Country Rank znalazło się w pierwszym kwartylu (Q1) w kategorii "Religious Studies".

Wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR) bierze pod uwagę nie tylko liczbę uzyskanych przez czasopismo cytowań, ale także jakość źródeł, z których te cytowania pochodzą.

Cieszymy się z tego awansu i dziękujemy za Waszą współpracę!

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

......................................................................................................................

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers,

we are pleased to announce that the Biblical Annals journal was ranked in the first quartile (Q1) in the "Religious Studies" category in the latest SCImago Journal&Country Rank world ranking.

The SCImago Journal Rank (SJR) index takes into account not only the number of citations received by the  journal, but also the quality of the sources from which those citations come.

We are pleased with this promotion and thank you for your cooperation!

The Biblical Annals Editorial Board

The Biblical Annals w gronie członków Committee on Publication Ethics (COPE)

2022-09-28

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy,

z radością informujemy, że czasopismo The Biblical Annals zostało przyjęte do grona członków Committee on Publication Ethics (COPE), stowarzyszenia zaangażowanego w promowanie wysokich standardów etyki publikacyjnej i kultury wydawniczej.

Cope

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zainteresowanie i serdecznie pozdrawiamy

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

.......................................................................................................................

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers,

we are pleased to announce that the Biblical Annals has been admitted to the group of members of the Committee on Publication Ethics (COPE), an association committed to promoting high standards of publication ethics and publishing culture.

Cope

Thank you for your interest so far and kind  regards

The Biblical Annals  Editorial Team • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS
 • ATLAS plus
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • New Testament Abstracts (NTA)
 • Old Testament Abstracts (OTA)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL
 • Sherpa Romeo

SNIP
0.669

CiteScore
0.4

SJR
0.222

MEiN
200

Index Copernicus
2022: 120.90

Pobieranie

Pełny numer


 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0411/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania: 112 475,70 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "The Biblical Annals" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.