Luca Pedroli (ed.), L'analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019)


Abstrakt

Book Review: Luca Pedroli (ed.), L'analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019)Opublikowane : 2020-10-09


Bardski, K. (2020). Luca Pedroli (ed.), L’analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019). The Biblical Annals, 10(4), 735-738. https://doi.org/10.31743/biban.11108

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa  Polska
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).