Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeńAbstrakt

The biblical tradition has preserved many variants of the Judahite royal names. Some of these variations can be classified as orthographic irregularities, scribal confusions or the misinterpretations of the archival sources. However, there are also some examples that cannot be explained philologically. This applies particularly to the names of the following Judahite kings: Uzziah aka Azariah, Jehoahaz aka Shallum and Mattaniah aka Zedekiah. I suggest that in all three cases we are not dealing with a diversity of onomastic variants, but with six different pretenders to the David’s throne.


Słowa kluczowe

imiona królów Izraela i Judy; ciągłość dynastii Dawidowej; zamach stanu

Pobierz

Opublikowane : 2016-10-06


Tobola, Łukasz. (2016). Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeń. The Biblical Annals, 6(4), 601-610. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/1202

Łukasz Krzysztof Tobola  ben.ilim.mot@gmail.com
Brak  Polska
Łukasz Toboła, ur. 2 maja 1984 roku w Poznaniu. Zajmuje się ugarytologią, historią starożytnego Izraela oraz komparatystyka biblijną. Dokonał pierwszego, kompletnego przekładu na język polski najwazniejszego tekstu mitologicznego z Ugarytu (Cykl Baala Z Ugarit. The Enigma Press 2008). Autor kilkunastu artykułów z dziedziny biblistyki i ugarytologii (m.in. w "Biblica" [Pontifical Biblical Institute in Rome] , "Journal of Polish Biblical Research", "Studia Biblica et Orientalia", "Ruchu Biblijnym i Liturgicznym" oraz "Poznańskich Studiach Teologicznych").Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).