Modele edytorskie XIX-wiecznych polskich Biblii – próba identyfikacji


Abstrakt

W prezentowanym artykule dokonano przeglądu wydań XIX-wiecznych polskich Biblii celem odnalezienia modeli edytorskich, według których pojawiały się kolejne edycje. W pracy uwzględniono 62 wydania, które ukazały się na przestrzeni lat 1810–1900. 42 z nich bazowały na tłumaczeniu przyjętym w Biblii Gdańskiej, a 20 na tłumaczeniu Jakuba Wujka. Spośród analizowanych edycji wskazano na 23, według których ukazywały się kolejne polskie Biblie (w XIX wieku). Obok zidentyfikowanych poszczególnych modeli w pracy zaproponowano także 7 podstawowych linii edycyjnych.


Słowa kluczowe

Bible; Old testament; New Testament; Holy Bible; Bible list; editorial models

Aleksandrowicz, R., „Tekst natchniony w obliczu nowych technologii”, Teologia i Człowiek 36 (2016) 149–166.

Belcarzowa, E., Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity (Kraków: Lexis 2006).

Birkenmajer, A. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971).

Enholc-Narzyńska, B., „Teksty biblijne w przekładzie ks. Jana Jakuba Wujka, ich wydania i rozpowszechnianie przez Towarzystwo Biblijne w Polsce w XIX i XX wieku”, Jan Jakub Wujek tłumacz Biblii na język polski (red. M. Kamińska) (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1994) 136–151.

Enholc-Narzyńska, B. – Narzyński, J., Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1816–1966 (Warszawa: BiZTB 1966).

Estreicher, K., Bibliografia polska XIX. stulecia (Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1870) V.

Gustaw, R., „Polskie przekłady Pisma Świętego”, Podręczna encyklopedia biblijna (red. E. Dąbrowski) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1959) II, 299–330.

Hurtado, L.W., „The Origin of the Nomina Sacra: A Proposal”, Journal of Biblical Literature 117/4 (1998) 655–673.

Kossowska, M., Biblia w języku polskim (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1969) II.

Krzak-Weiss, K., „Inne spojrzenie na wariantywność pierwszego wydania Biblii Leopolity”, Jak wydawać teksty dawne (red. K. Borowiec et al.) (Poznań: Rys 2017) 297–312.

Kwilecka, I., „Die Brester Bibel: Kulturgeschichtliche und sprachliche Fragen der Übersetzung”, Biblia święta to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu. II. Księgi Nowego Testamentu (red. H. Rothe – F. Scholz) (Paderborn: Schöningh 2001) 1485–1660

Pietkiewicz, R., Biblia Polonorum. I. Od początku do 1638 roku. V. Biblia Tysiąclecia (1965-2015) (Poznań: Pallottinum 2016, 2015).

Pietkiewicz, R., „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego (Dys. Papieski Wydział Teologiczny; Wrocław 2004), http://digital.fides.org.pl/publication/819 [dostęp: 21.03.2021].

Ptaszyk, M., „Okoliczności wydania Biblii Wujka z 1821 roku”, Pamiętnik Literacki 87/3 (1996) 133–154.

Siess-Krzyszkowski, S., „Warianty typograficzne «Biblii brzeskiej»”, Tematy i Konteksty 6 (2016) 36–59.

Smereka, W., „Zarys bibliograficzny ważniejszych wydań Biblii ks. Wujka (1593–1950)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 3 (1950) 64–91.

Zakonnik, Ł., „Biblie w języku polskim wydane w latach 1801–1945”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (2021) [w druku].
Pobierz

Opublikowane : 2021-04-29


Zakonnik, Łukasz. (2021). Modele edytorskie XIX-wiecznych polskich Biblii – próba identyfikacji. The Biblical Annals, 11(2), 327-374. https://doi.org/10.31743/biban.12185

Łukasz Zakonnik  lukasz.zakonnik@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1842-7558
Copyright (c) 2021 The Biblical Annals

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).