Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession. Audience-Oriented Criticism of Heb 3:1-6


Abstrakt

List do Hebrajczyków 3,1-6 jest jednym z najbardziej intrygujących fragmentów listu. Zwraca on uwagę czytających lub słuchających z kilku powodów. Jednym z nich jest sposób w jaki autor przedstawia Jezusa Chrystusa i porównuje Mojżesza z Chrystusa. To porównanie ma celu wykazanie wyższości Chrystusa jako najwyższego kapłana i apostoła. Jest to jedyny fragment w Nowym Testamencie, gdzie Jezus jest przedstawiany jako apostoł. Lektura tekstu biblijnego zwracająca uwagę na adresata i jego reakcję uwypukla również sposób w jaki autor odnosi się do odbiorców, jak przyciąga ich uwagę i w jaki sposób podkreśla ich nowy stan w jakim się znajdują.

 


Słowa kluczowe

Hebrews; Apostle; Jesus; Moses; reader-oriented research

Attridge, H.W., The Epistle to the Hebrew. A Commentary on the Epistle to the Hebrews (Hermeneia; Philadelphia, PA: Fortress 1998).

Barclay, W., The Letter to the Hebrews (Louisville, KY: Westminster John Knox 2002).

Beyer, H.W., “θεραπεύω,” Theological Dictionary of the New Testament (eds. G. Kittel – G.W. Bromiley – G. Friedrich) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1965) III, 128–132.

Carter, W.C. – Hail, J.P., Matthew’s Parables. Audience-Oriented Perspectives (Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 30; Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of America 1998).

Casalini, N., Agli Ebrei. Discorso di esortazione (Studium Biblicum Franciscanum Analecta 34; Jerusalem: Franciscan Printing Press 1992).

Casey, J., Hebrews (New Testament Message 18; Wilmington, DE: Glazier 1980).

Ellingworth, P., The Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Greek Text (New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1993).

Enns, P.E., “Creation and Re-Creation: Psalm 95 and its Interpretation in Hebrews 3:1–4:13,” Westminster Theological Journal 55 (1993) 255–280.

Fowler, R.M., Let the Reader Understand. Reader-Response Criticism and the Gospel of Mark (Minneapolis, MN: Fortress 1991).

Garuti, P., Alle origini dell’omiletica Cristiana (Studium Biblicum Franciscanum Analecta 38; Jerusalem: Franciscan Printing Press 1994).

Grässer, E., An die Hebräer. Hebr 1–6 (Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament 17/1; Zürich: Benziger 1990).

Grässer, E., “Mose Und Jesus: Zur Auslegung von Hebr 3:1-6,” Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 75 (1984) 2–23.

Heil, J.P., Hebrews. Chiastic Structures and Audience Response (Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 46; Washington, D.C.: Catholic Biblical Association 2010).

Johnson, L.T., Hebrews. A Commentary (New Testament Library; Louisville, KY: Westminster John Knox 2006).

Koester, C.R., Hebrews. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 36; New York: Doubleday 2001).

Lane, W.L., Hebrews 1–8 (World Biblical Commentary 47a; Dallas, TX: Word Books 1991).

Manzi, F., “La figura di Mosè nell’epistola agli Ebrei e nel Dialogo con Trifone,” Rivista Biblica 51 (2003) 3–55.

McKnight, E.V., Postmodern Use of the Bible. The Emergence of Reader-Oriented Criticism (Nashville, TN: Abingdon 1988).

Mitchell, A.C., Hebrews (Sacra Pagina 13; Collegeville, MN: Liturgical Press 2007).

Oberholtzer, T.K., “The Warning Passages in Hebrews. Part 2: The Kingdom Rest in Hebrews 3:1–4:13,” Bibliotheca Sacra 145 (1988) 185–196.

Powell, M.A. What is Narrative Criticism? (Minneapolis, MN: Fortress 1990).

Rabinowitz, P.J., “Whirl Without End: Audience-Oriented Criticism,” Contemporary Literary Theory (ed. G.D. Atkins) (Amherst, MA: University of Massachusetts Press 1989) 81–100.

Resseguie, J., Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2005).

Schenck, K.L., Understanding the Book of Hebrews. The Story Behind the Sermon (Louisville, KY: Westminster John Knox 2003).

Scott, B.R., “Jesus’ Superiority over Moses in Hebrews 3:1-6,” Bibliotheca Sacra 155 (1998) 201–210.

Swetnam, J., “The Structure of Hebrews 1:1–3:6,” Melita Theologica 43 (1992) 58–66.

Swetnam, J., “ὁ ἀπόστολος” in Hebrews 3:1,” Biblica 89 (2008) 252–262.

Swetnam, J., “Τῶν λαληθησομένων” in Hebrews 3:5,” Biblica 90 (2009) 93–100.

Thompson, J.W., Hebrews (Paideia Commentaries on the New Testament; Grand Rapids, MI: Baker 2008).

Tompkins, J.P., Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 1980).

Vanhoye, A., La structure littéraire de L’Épître Aux Hébreux (Paris: Desclée De Brouwer 1976).

Opublikowane : 2021-04-29


Blajer, P. (2021). Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession. Audience-Oriented Criticism of Heb 3:1-6. The Biblical Annals, 11(2), 281-300. https://doi.org/10.31743/biban.12315

Piotr Blajer  mieszkopb@gmail.com
Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Israel  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8835-9357

 

 


Copyright (c) 2021 The Biblical Annals

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).