Interpretation of Scriptural Texts in 11QMelchizedek and Its Theological Implications

Andrzej Paweł Cekiera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-5770-4602


Abstrakt

Manuskrypt 11Q13 należy do peszerowej twórczości wspólnoty z Qumran i służy następującym celom: Po pierwsze, ukazuje szeroką perspektywę teologiczną niektórych ważnych koncepcji, rozpowszechnionych wśród członków yaḥad - grupy powstałej pod kierunkiem Nauczyciela Sprawiedliwości. Te koncepcje to: czasy eschatologiczne, dualizm i determinizm. Po drugie, odsłania specyficzną metodę interpretacji autorytatywnych pism świętych, która doprowadziła do powstania wyżej wymienionych koncepcji. Melchizedek jawi się jako ten, który wymierza sprawiedliwość na rzecz qumrańskiej wspólnoty - „synów światłości”, która była pośród przewrotnego pokolenia „synów ciemności”. Tożsamość Melchizedeka pozostaje jednak enigmatyczna. Opierając się na częściowo zrekonstruowanej II kolumnie rękopisu 11Q13, artykuł jest próbą rozwiązania trudności, która dotyczy pochodzenia i statusu tej głównej postaci.

Słowa kluczowe:

11QMelch (11Q13), Melchizedek, Qumran, peszer

Abegg, M.G., Qumran Non-biblical Manuscripts (module Accordance: Qumran Text and Grammatical Tags, version 4.5, 2019).

Aschim, A., “The Genre of 11QMelchizedek”, Qumran between the Old and New Testaments (red. H.F. Cryer ̶ L.T. Thompson) (JSOTSup 290; Sheffield: Sheffield Academic Press 1998) 17–31.

Berrin, S.L., “Pesharim”, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (ed. L.H. Schiffman – J.C. Vander- Kam) (Oxford: Clarendon 2000) II, 644-647.

Berrin, S.L., “Qumran Pesharim,” Biblical Interpretations at Qumran (ed. M. Henze) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2005) 110–133.

Bockmuehl, M., “The Dead Sea Scrolls and the Origins of Biblical Commentary”, Proceedings of the Ninth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, Jointly Sponsored by the Hebrew University Center for the Study of Christianity, 11–13 January, 2004 (red. R.A. Clements - D.R. Schwartz) (Leiden: Brill 2009) 3–29.

Brooke, G. “Peszer”, Słownik Hermeneutyki Biblijnej (ed. R.J. Coggins – J.L. Houlden) (Warszawa: Vocatio) 664–665.

Brzegowy, T., Księga Izajasza, rozdziały 40–66 (Deutero-Izajasz and Trito-Izajasz) (Nowy Komentarz Biblijny ST XXII/3; Częstochowa: Święty Paweł 2019).

Carmignac, J., “Le document de Qumran sur Melkisedeq,” Revue de Qumran 27 (1970) 343–378.

Cavicchia, A., “Malky-sedeq, ‘unto’, profeta-araldo, sacerdote e re nel giubileo escatologico (11QMelch II, 2-14),” Biblica 91/4 (2010) 518–533.

Collins, J.J., Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (New York, NY: Routledge 2002).

De Jonge, M. ̶ van der Woude, A.S., “11Q Melchizedek and the New Testament,” New Testament Studies 12/4 (1966) 301–326.

Duhaime, J., “Dualism,” Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (ed. L.H. Schiffman – J.C. Vander-Kam) (Oxford: Clarendon 2000) I, 215–220.

Elliger, K. ̶ Rudolph, W., Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. 5 (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1977).

Hossfeld, F.-L. – Zenger, Erich, Psalms 2: A Commentary on Psalms 51–100 (Hermeneia 19B; trans. Linda M. Maloney; Minneapolis, MN: Fortress Press, 2005).

Flowers, M., “The Two Messiahs and Melchizedek in 11QMelchizedek,” Journal of Ancient Judaism 7/2 (2016) 194–227.

García Martínez, F. ̶ Tigchelaar, C.J.E. ̶ van der Woude, A., Qumran Cave 11/II, 11Q2-18; 11Q20-31 (Discoveries in the Judaean Desert 23; Oxford: Clarendon 1998) 221–241.

Gesenius, W., Gesenius’- Kautzsch’s Hebrew Grammar, ed. 2 (New York, NY: Oxford University Press, 1910).

Gianotto, C., Melchisedek e la sua tipologia: Tradizioni giudaiche, cristiane e gnostiche (sec. II a.C.- sec. III d.C) (Supplementi alla Rivista Biblica 12; Brescia: Paideia, 1984).

Hossfeld, F.L. – Kalthoff, B., “nṣl,” Grande Lessico dell’Antico Testamento (ed. G.J. Botterweck – H. Ringgren – H.J. Fabry) (Brescia: Paideia 2005) V, 1000–1009.

Knibb, M., “Teacher of Righteousness”, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (ed. L.H. Schiffman – J.C. VanderKam) (Oxford: Clarendon 2000) II, 918-921.

Kobelski, J.P., Melchizedek and Melchireša (Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 10, Washington DC: Catholic Association of America 1981).

Koehler, L. ̶ Baumgartner, W. ̶ Stamm, J.J., “kpr,” Wielki Słownik Hebrajsko-Polski i Aramejsko-Polski Starego Testamentu, ed. 2 (Warszawa: Vocatio 2013) I, 465–466.

Łach, S., Księga Kapłańska: Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu, II/1; Poznań: Pallotinum 1970).

Łach, S., Księga Powtórzonego Prawa: Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu, II/3; Poznań: Pallotinum 1971).

Łach, S., Księga Psalmów: Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu, VII/2; Poznań: Pallotinum 1990).

Maier, J., Il Giudaismo del Secondo Tempio (Brescia: Paideia 1991).

Manzi, F., Melchisedek e l’angelologia nell’epistola agli Ebrei e a Qumran (Roma: PIB 1997).

Mason, E.F., You Are a Priest Forever. Second Temple Jewish Messianism and the Priestly Christology of the Epistle to the Hebrews (red. F. Garcia Martinez) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 74; Leiden: Brill 2008).

Milik, J., “Milki-sedeq et Milki-rešaʽ dans les anciens ecrits juifs et chretiens,” Journal of Jewish Studies 23 (1972) 95–112.

Mulder, M.J., “šāmaṭ,” Grande Lessico dell’Antico Testamento (ed. H.J. Fabry – H. Ringgren) (Brescia: Paideia 2009) IX, 547–554.

North, R., “yôbēl,” Grande Lessico dell’Antico Testamento Grande Lessico dell’Antico Testamento (ed. G.J. Botterweck – H. Ringgren) (Brescia: Paideia 2003) III, 645-651.

Puech, É., “Notes sur le manuscrit de XIQMelkisedeq,” Revue de Qumran 12/48 (1987) 483–513.

Rainbow, P., “Melchizedek as a Messiah at Qumran”, BBR 7 (1997) 179–194.

Sanders, J. A., The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11: (11QPsa) (DJD 4; Oxford: Clarendon Press, 1965).

Schiffman, L.H., “Sabbath”, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (ed. L.H. Schiffman – J.C. Vander-Kam) (Oxford: Clarendon 2000) II, 805-807.

Stachowiak, L., Księga Izajasza I: Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu, IX/1; Poznań: Pallotinum 1996).

John D. W. Watts, Isaiah 34–66 (WBC 25; Nashville, TN: Thomas Nelson, 2005).

Van de Water, R., “Michael or Yhwh? Toward Identifying Melchizedek in 11Q13”, JSP 16/1 (2006) 75–86.

VanderKam, J.C., Manuskrypty znad Morza Martwego (Warszawa: Cyklady 1996).

Waltke, B.K. – O’Connor, M., An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, IN: Eisenbrauns 1990).

Watts, J.D.W., Isaiah 34–66 (WBC 25; Nashville, TN: Thomas Nelson, 2005).

Wright, D.P., “Day of Atonement,” The Anchor Bible Dictionary (ed. D.N. Freedman) (New York, NY – London – Toronto: Doubleday 1992) II, 72-76.


Opublikowane
2021-07-16


Cekiera, A. P. (2021). Interpretation of Scriptural Texts in 11QMelchizedek and Its Theological Implications. The Biblical Annals, 11(3), 411–439. https://doi.org/10.31743/biban.12449

Andrzej Paweł Cekiera 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-5770-4602Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).