R. Alan Culpepper – Jörg Frey (eds.), The Opening of John’s Narrative (John 1:19–2:22). Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2015 in Ephesus (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 385; Tübingen: Mohr S


Abstrakt

Book Review: R. Alan Culpepper – Jörg Frey (eds.), The Opening of John’s Narrative (John 1:19 – 2:22), (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 385, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017)Opublikowane : 2021-07-16


Darowski, Łukasz. (2021). R. Alan Culpepper – Jörg Frey (eds.), The Opening of John’s Narrative (John 1:19–2:22). Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2015 in Ephesus (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 385; Tübingen: Mohr S. The Biblical Annals, 11(3), 547-552. https://doi.org/10.31743/biban.12843

Łukasz Tomasz Darowski  lukasz.darowski@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3886-0607
Copyright (c) 2021 The Biblical Annals

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).