Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015)



Abstrakt

Book review: Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015). Ss. 535. PLN 49,95. ISBN: 978-83-7797-434-6.

Słowa kluczowe

Nowy Testament; Jezus historyczny; tło historyczne NT

Pobierz

Opublikowane : 2016-04-25


Mielcarek, K. (2016). Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015). The Biblical Annals, 6(2), 307-310. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/1304

Krzysztof Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych.  Polska

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta





Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.