Murray J. Harris, Prepositions and Theology in the Greek New Testament. An Essential Reference Resource for Exegesis (Grand Rapids, MI: Zordevan 2012)


Abstrakt

Book review:  Murray J. Harris, Prepositions and Theology in the Greek New Testament. An Essential Reference Resource for Exegesis (Grand Rapids, MI: Zordevan 2012). Pp. 293. $42.99. ISBN 978-0-310-49392-1

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.05
Pobierz

Opublikowane : 2018-04-24


Piwowar, A. (2018). Murray J. Harris, Prepositions and Theology in the Greek New Testament. An Essential Reference Resource for Exegesis (Grand Rapids, MI: Zordevan 2012). The Biblical Annals, 8(2), 259-264. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.05

Andrzej Piwowar  andpiw@gazeta.pl
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
https://orcid.org/0000-0001-9316-1791
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.