The Call of Simon Peter in Luke 5,1-11: A Lukan Invention?


Abstrakt

Recent studies on the role of the eyewitnesses in the formation of the Gospel tradition argue for the singular importance of the original followers of Jesus. Luke himself might reflect their unique standing with his stated reliance on “the eyewitnesses and the servants of the word” (1,2). Still, Luke’s expansion of the Markan call of Peter seems, to many modern scholars at least, precisely that – a literary reworking of the original Markan story. Luke thus appears to resort to literary fiction to confirm the authority of those who guarantee the non-fictional character of his narrative. The conflicting nature of this operation needs to be reexamined. As this article argues, the recent studies on the Lake of Galilee, Simon Peter, and the role of the eyewitnesses offer enough evidence to suggest that in composing the story of the call of Peter, Luke relied on a source that depicted the call in connection with the fishing miracle. Secondly, existence of such a tradition opens new possibilities for reconstructing the past so differently narrativized by Luke and Mark.

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.02Opublikowane : 2018-04-24


Szkredka, S. (2018). The Call of Simon Peter in Luke 5,1-11: A Lukan Invention?. The Biblical Annals, 8(2), 173-189. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.02

Slawomir Szkredka  szkredka@hotmail.com
Saint John's Seminary, Camarillo, CA, USA  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0003-0311-1358
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.