Reading as Re-reading: The Poetic Function of the Grammatical Ambiguity in Jer 51:20-24


Abstrakt

The grammatical ambiguity of Jer 51:20-24 results in three possible interpretations: 1) Babylon as God’s weapon; 2) an announcement of Babylon’s demise; 3) God as the victorious ruler of the world history. The ambiguity should be considered as a poetic trope.

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.01Opublikowane : 2018-04-24


Popko, Łukasz. (2018). Reading as Re-reading: The Poetic Function of the Grammatical Ambiguity in Jer 51:20-24. The Biblical Annals, 8(2), 159-171. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.01

Łukasz Popko  lukasz.popko@dominikanie.pl
École Biblique et Archéologique Française  Izrael
https://orcid.org/0000-0003-0546-8692
SSD EBAF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.