"Plemię żmijowe" (Łk 3,7) i pokrewne wypowiedzi w Łk-Dz. Diagnoza sytuacji współczesnych Jezusowi czy kondycji człowieka?


Abstrakt

The negative phrase: “the brood of vipers” has no equivalent in the OT, neither it is present in the extra-biblical writings. The first evangelist is the one who uses the epithet most often. However, Luke does use it as well (Lk 3:7). The paper is a study of narrative strategies of both Gospel-writers within the context of the OT and the rabbinic literature in order to identify one of the important narrative threads of the third Gospel. Instead of stigmatizing the particular faction of the Israel’s religious society, Luke employs the primordial Christian tradition to stress sinfulness of human nature, which in the past resulted in rejecting the good news of Jesus.

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.03


Słowa kluczowe

brood of vipers; generation; viper and snake in BH; LXX and NT; sinfulness; Luke’s theology

Pobierz

Opublikowane : 2018-04-24


Mielcarek, K. (2018). "Plemię żmijowe" (Łk 3,7) i pokrewne wypowiedzi w Łk-Dz. Diagnoza sytuacji współczesnych Jezusowi czy kondycji człowieka?. The Biblical Annals, 8(2), 191-211. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.03

Krzysztof Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych KUL  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966

Dzieło Łukaszowe,

Księgi historyczne NT

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.