Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 - 8Abstrakt

In the present article the author with the use of rhetorical method analyzes the coherence of Paul’s argumentation on new life in Rom 5 – 8. First, the topic of new life is examined in the global context of the dispositio rhetorica in Rom 5 - 8. The three dangers to the gift of new life distinguished by the author are: 1) the slavery of sin (Rom 6), 2) the defective human self-righteousness (Rom 7,7-25), and 3) the suffering and corruption of the present world (Rom 8,19-23). At the end, the role of the Spirit in Rom 5 – 8 is explained. He is the one that liberates mankind from the triple slavery and leads to the fullness of new life, which is to be revealed in the Kingdom of God.  The rhetorical reading shows the coherent strategy of Paul who describes the gift of new life in a germinal state, which calls for man’s reliance on the Spirit and the Spirit empowered deeds.

Słowa kluczowe

Rz 5 – 8; nowe życie; analiza retoryczna; grzech; świat; Duch

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-30


Kowalski, M. (2017). Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 - 8. The Biblical Annals, 7(4), 459-485. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/2153

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).