"Panujący" z Betlejem (interpretacja perykopy Mich 5, 1-5)Abstrakt

L’auteur classe le texte Mich 5, 1-5 parmi les promesses messianiques. II voit son origine à l’époque des dernières années du règne d’Ezéchias, roi de Judée, et il défend son originalité. Le texte reçoit interprétation selon le sens messianique; l’enoncé: miqqedem mîmêʽôlām semble parler de la préexistence du Messie. L’expression: jôlēdāh jālādāh suppose la connaissance de l’oracle Is 7, 14 et 9, 5 et semble désigner — selon l’auteur — la Mère terrestre du Messie — Emmanuel. L’auteur affirme que les oracles Mich 5, 1-5 et Is 11, 1-10 ne présentent pas de rapports de dépendance, tout en se complétant l’une l’autre. Se référant à l’oracle de Michée, l’Evangéliste donne sa propre version du fragment qu’il cite (Mt 2, 6). L’auteur de l’article est d’avis que l’allusion au pasteur ne vient pas du texte 2 Sm 5, 2 mais a plutôt sa source chez Ez 34, 23-24 et 37, 24. Donnant au fragment cité une interprétation Christologique, l’Evangéliste enrichi sensiblement le sens de la péricope de Michée.

Słowa kluczowe

Betlejem; egzegeza; Mi 5; 1-5

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-27


Homerski, J. (2017). "Panujący" z Betlejem (interpretacja perykopy Mich 5, 1-5). The Biblical Annals, 23(1), 5-16. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/2894

Józef Homerski  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).