Ekspiacyjna formuła wiary w Rz 3, 24-26

Hugolin Langkammer

Abstrakt

Der Aufsatz gilt vor allem der Rekonstruktion des Traditionsstücks in Röm 3, 24-26: Jesus Christus hingestellt als Sühne in seinem Blut für unsere Sünden (wegen unserer Sünden) in der Gedult Gottes. Diese Rekonstruktion wird auch bewiesen. Christologische Formeln wie auch Lieder hatten einen Titel. In der Beweisführung beruft sich der Verf. auf das AT (vor allem Psalmen) und auf das NT. Im NT ist der christologische Hoheitstitel last immer im einleitenden Kontext vorhanden. Der Verf. ist der Ansicht, dass in einer alten Formel eine Aussage über die „vorher geschehenen” Sünden keinen Sitz hat. Das wird doppelt erwiesen. Einmal anhand der ältesten hyper (dia) Formulierungen, dann aufgrund der paulinischen Interpretation der eigentlichen Sühneformel. Bultmann, Käsemann, Kertelge, Kuss, Wengst, Zimmermann u. a. haben hier wissenschaftlich vorgetastet aber nich eine wissenschaftlich annembahre Rekonstruktion der eigentlichen Sühneformel vorgelegt.

Słowa kluczowe:

wiara, ekspiacja, Rz 3, 24-26

Pobierz

Opublikowane
2017-06-27


Langkammer, H. (2017). Ekspiacyjna formuła wiary w Rz 3, 24-26. The Biblical Annals, 23(1), 29–38. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2896

Hugolin Langkammer Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).