Jezus historii a Chrystus wiary. Refleksje metodologiczneAbstrakt

Certains principes méthodologiques du Problème „Jésus der Geschichte und Christus des Glaubens” constituent le thème principal de cette étude. Après quelques remarques d’introduction sur l’évangiles comme source unique de tout ce que nous pouvons savoir de Jésus, apres avoir discemé trois périodes dans le temps de 1’activité terrestre de Jésus enseignant par ses paroles et par ses actes, on constate plusieures deformations ainsi des paroles que des actes du Christ Sauveur. On dresse, en fin, une liste des regles qui peuvent aider à degarer les ipsissima verba et les ureigene Taten du Signeur.

Słowa kluczowe

Jezus historyczny; metodologia

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-27


Romaniuk, K. (2017). Jezus historii a Chrystus wiary. Refleksje metodologiczne. The Biblical Annals, 23(1), 39-48. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/2897

Kazimierz Romaniuk  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).