Rola kainos i neos w teologicznym słownictwie Nowego TestamentuAbstrakt

Dopo le ricerche fatte da J. A. H. Tittman e R. Ch. Trench che costatarono che kainos e neos esprimono diversi aspetti della novità, R. A. Harrisville concluse invece che in NT da questa distinzione non si possono con tutta la certezza trarre delle conclusioni teologiche, perchè ambedue gli aggettivi secondo lui esprimono „continuity, contrast, finality and dynamic” di kerygma neotestamentario. Qui presentato articolo è a dir la veritá soltanto una rassegna dei testi del NT nei quali si trovano questi due aggettivi, peró, anzitutto in rapporto con Ebr, dove kainos e neos vengono usati per la descrizione della diathēkē, ci induce all’impugnazione dell’identitá dei loro aspetti. L’autore Ebr vede la nuova alleanza parimetri come una nuova forma dell’antica alleanza, e parimetri come l’alleanza totalmente nuova (12, 24) che prima non c’éra mai.

Słowa kluczowe

kainos; neos; terminologia

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-27


Szlaga, J. (2017). Rola kainos i neos w teologicznym słownictwie Nowego Testamentu. The Biblical Annals, 23(1), 61-70. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/2899

Jan Szlaga  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).