Kairologia w Ekl 3, 1-15Abstrakt

La section Qoh 3, 1-15 renferme de réflexion sur le temps. Qoheleth y exprime son opinion que tous les incidents de la vie humaine ont leur temps propre et défini. Pour toute action humaine il y a un temps déterminé parce que propice, opportun. Hors de ce moment, pas de réussite possible. Qoheleth désigne le temps par 3 termes: ʽêt, zemān, ʽolām. Ces expressions ne sont pas synonymes. La première désigne le temps (incluant la durée), la deuxième — moment propice, convenable (pour qu’un fait ou un événement puisse arriver). Cependant quant au terme ʽolām, les opinions des auters sont très differentes: les exégètes l’expliquent par: „éternité”, „monde”, „connaissance”, „ignorance” ou „cours de temps”. L a 4-me opinion est la plus probable. ʽolām c’ est un long espace de temps qui ne se laisse pas définir aussi bien que le pouvoir des hommes sur le temps qui consiste en une conscience de la durée du temps et en une faculte de réfléchir sur le temps.

Słowa kluczowe

czas; Księga Koheleta; Koh 3; 1-15

Pobierz

Opublikowane : 2017-07-04


Filipiak, M. (2017). Kairologia w Ekl 3, 1-15. The Biblical Annals, 20(1), 83-93. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/3028

Marian Filipiak  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.