"Kiedy wypełnią się dni..." Analiza egzegetyczno-teologiczna 2 Sm 7, 12; Jr 23, 5; Iz 11, 3-4Abstrakt

The contents of the article is a discussion of the verses II Sam 7, 12; Jer 23, 5; Isa 11,3-4 that aims at sketching the picture of reality called "the fullness of the time", which appears from them. It allows saying that it will come along with the appearance in the world of somebody who will seem to be marked by some kind of kinship with Jesse and David. He will be a king whose kingdom will be made lasting (II Sam 7, 12); his rule will consist in fulfilling the law and realising justice (Jer 23, 5). The sign of this will be, on the one hand, respect for and defence of the weak, poor and humiliated, and on the other, inflicting just punishment on the guilty ones (Isa 11, 3-4).

Słowa kluczowe

egzegeza; 2 Sm 7; 12; Jr 23; 5; Iz 11; 3-4

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-03


Szwarc, U. (2017). "Kiedy wypełnią się dni." Analiza egzegetyczno-teologiczna 2 Sm 7, 12; Jr 23, 5; Iz 11, 3-4. The Biblical Annals, 48(1), 27-36. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/3176

Urszula Szwarc  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).