Formalne cytaty biblijne w "Regule zrzeszenia" z Qumran (1QS)

Antoni Tronina
Abstrakt

Dopo una breve introduzione nei problem litterali della “Regola della Communità”, l’autore passa all’analisi dettagliata delle citazioni scritturistiche formali, inseriti nel testo della Regola (Es 23, 7; Is 2, 22 e Is 40, 3). Alla fine si tratta della forma stessa di questa introduzione, molto simile alla formulazione nuovotestamentaria “secondo Scritture”. L’analisi qui presentata può facilitare una compresione migliore dell’argomentazione fondata sulla Scrittura Sacra, così nella Regola di Qumran, come anche nel NT.

Słowa kluczowe:

Qumran, cytaty biblijne

Pobierz

Opublikowane
2017-06-03


Tronina, A. (2017). Formalne cytaty biblijne w "Regule zrzeszenia" z Qumran (1QS). The Biblical Annals, 48(1), 53–61. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/3178

Antoni Tronina  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).