2 Kor 10–13: "List we łzach?"Abstrakt

The literary unity of II Cor has been the subject of discussion for over two centuries. Most attention has been paid to the last four chapters of the Letter, suggesting - at the end of the previous century - that at least in some part it is the so called "Letter in tears" which Paul sent to Corinth before II Cor. The hypothesis that enjoyed a large popularity in the first half of the 20th century was rejected by many scholars in the recent decades. The arguments that were put forward against it seem sufficient at the present stage of research to accept that it is not in keeping with the reality. Instead of the abandoned hypothesis the belief is enjoyed, especially in the Anglo-Saxon countries, that Chapters 10-13 were written some time after 1-9. Although equally important arguments against this hypothesis cannot be presented as against the previous one, this does not necessarily mean that it is true. If the literary unity of II Cor is not accepted, the solution to the problem should be looked for in the history of the Letter’s redaction. Results of this research may lead to the conclusion that a solution of the intricate problem of Chapters 10-13 is beyond our possibilities.

Słowa kluczowe

2 Kor 10–13; List we łzach

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-03


Rakocy, W. (2017). 2 Kor 10–13: "List we łzach?". The Biblical Annals, 48(1), 121-132. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/3182

Waldemar Rakocy  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).