Królestwo i królowanie według Księgi ApokalipsyAbstrakt

Sostantivo basileia, presente nella proclamazione di Gesù sotto forma basileia tou Theou, oppure basileia ton ouranon, esprime piuttosto una realtà personale di Dio e di Gesu, e non soltanto geografica. Spesso siamo tentati di pensare piu a questa ultima. Nel libro dell'Apocalisse il regno apartiene a Dio a Christo (Ap 11, 15; 12; 10). Tutto quello che si svolge nella storia umana non e altro che realizzazione del Loro potere regale. C’e un’altro regno, che puó essere chiamato un «anti-regno», quello di Bestia (Ap 16, 10; 11, 17. 18). Ma anche i cristiani sono chiamati basileia (Ap 1, 6; 5, 10; Ap 20, 6 esprime lo stesso ma nella forma verbale). Il loro essere «regno» e uno stato strettamente legato a Dio e a Cristo. Questo e avvenuto grazie alla morte violenta di Gesù (Ap 1, 5; 5, 9). La loro dignità è „indirizzata” a Dio e ora si esprime nella missione che  svolgono sulla terra (Ap 20, 6). Finalmente, nella realtà escatologica, loro avranno parte in una piena realizzazione di quello che già stanno sperimantando. Questo articolo cerca di provare che per i cristiani „essere regno”, nel contesto della storia, è un compito da svolgere e non una dignita da godere. II ció si attua nella tensione tra opposizione alla Bestia a tra stretto legame a Dio e a Cristo.

Słowa kluczowe

Apokalipsa św. Jana; królestwo

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-03


Kiejza, A. (2017). Królestwo i królowanie według Księgi Apokalipsy. The Biblical Annals, 48(1), 145-157. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/3184

Andrzej Kiejza  biblical.annals@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).