Ewangelie jako prawdziwe świadectwo Słowa Wcielonego


Abstrakt

The article develops the concept of true witness of the four canonical Gospels to Jesus Christ the Incarnated Word. The starting point is presentation of the teaching of the Pontifical Biblical Commission (PBC) in the document The Inspiration and Truth of the Sacred Scripture (2014) about the witness of the Bible, especially the Gospels. The canonical Gospels are considered in it as main witness of the life and teaching of the Incarnated Word. The article demonstrates that the PBC repeats here the teaching of the conciliar constitution Dei Verbum (1965). Argumentation in the article emphasizes the historical reliability of the transmission of the life and teaching of the historical Jesus in the Church tradition: historical Jesus – eye witnesses – written Gospels – authoritative interpretation in the Church. The canonical Gospels are not primarily literary texts but a truthful registration of the witness of faith of Jesus’ believers. Consequently, the hermeneutic of faith is the only methodology that is apt to explain and understand the true nature of the Scriptures.


Słowa kluczowe

hermeneutyka biblijna; Ewangelie kanoniczne; historyczna prawda Ewangelii; świadectwo tradycji Kościoła; hermeneutyka wiary

Adamczewski, B., Q or not Q. The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospel (Peter Lang 2010).
Adamczewski, B., Hypertextuality and Historicity in the Gospels (Peter Lang 2013).
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Kraków 2010).
Childs, B., Biblical Theology in Crisis (Philadelphia 1970).
Childs, B., Introduction to the Old Testament as Scripture (London 1979).
Childs, B., The New Testament as Canon. An Introduction (London 1984).
Childs, B., Old Testament Theology in a Canonical Context (London 1985).
Gadamer, H.-G., Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Mohr Siebeck, Tübingen 1975) [polski przekład: Prawda i metoda (tłum. B. Baran, Warszawa 2013)].
Genette, G., Palimpsestes: La littérature au second degré (Paris 1982).
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekład i red. R. Rubinkiewiecz, Warszawa 1999).
Kręcidło, J., „Hermeneutyka i egzegeza biblijna w dobie ponowoczesności”, Scriptura Sacra 16 (2012) 47-60
Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat (Kielce 2014).
Powell, M.A., Jesus as a Figure in History. How Modern Historians View the Man from Galilee (Louisville 2013).
Ratzinger, J., Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej (tłum. J. Merecki, Kraków 2008).
Ricouer, P., Język, tekst, interpratacja. Wybór pism (wybrała i wstępem opatrzyła K. Rosner, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989).
Szymik, S., „Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekład i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999) 169-177.
Witczyk, H., „Natchnienie i prawda Pisma świętego – nowe perspektywy”, Biblia w teologii fundamentalnej (red. J. Perszon) (Toruń 2010) 161-179.
Witherington, B., III, , The Jesus Quest. The Third Search for the Jew of Nazareth (Downers Grove 1997).
Wrzosek, W., O myśleniu historycznym (Oficyna Wydawnicza Epigram 2009).
Pobierz

Opublikowane : 2019-01-18


Kręcidło, J. (2019). Ewangelie jako prawdziwe świadectwo Słowa Wcielonego. The Biblical Annals, 9(1), 177-190. https://doi.org/10.31743/biban.3245

Janusz Kręcidło  oldicerkj@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).