The Resurrection Sets the Agenda

Eschatology for a Post-Modern World


Abstrakt

In this article, firstly I discuss why it is important to have an exegetically sound biblical view on the resurrection for the attractiveness of the church. To attain this, theology – in both the Catholic and the Protestant tradition – should change its approach of eschatology as focusing on “going to heaven when you die” to a view of “participating in a new creation”. Secondly, I will give some examples of how the biblical message about the resurrection thus understood can make the mission of the church strong enough to have its own relevant and attractive alternative narrative in a world of competing narratives.


Słowa kluczowe

resurrection, resurrection narratives, empty tomb, eschatology, spiritualized eschatology, Parousia, perception, Artificial Intelligence, Dead Sea Scrolls, church fathers, mission, political correctness

Agamben, Giorgio. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
Aquinas, Thomas. Summa Theologica, Part I. (Rome: Forzani, 1920).
Blanton, Ward. A Materialism for the Masses: Saint Paul and the Philosophy of Undying Life. (New York: Columbia University Press, 2014).
Davies, Philip R. “Death, Resurrection, and Life after Death in the Qumran Scrolls”. Judaism in Late Antiquity: Part 4: Death, Life-After-Death, Resurrection and the World-to-Come in the Judaisms of Antiquity. (Edited by Alan J. Avery-Peck and Jacob Neusner) (Leiden: Brill, 2000) 189–212
Doedens, Jaap. “Reformáció és eszkatológia: Az Újszövetség eszkatológiai tanítása és a teológiai valóság N. T. Wright elemzésének fényében”. [“Reformation and Eschatology: New Testament Eschatology and the Theological Reality”]. Igaz hit és megújulás: A reformáció teológiájának inspiráló hatása ma. [True Faith and Renewal: The Inspirational Influence of the Reformed Theology]. (Edited by Tamás Németh). Acta Theologica Papensia 17. (Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 2017) 193–204.
Eck, J. van. Paulus en de koningen: Politieke aspecten van het boek Handelingen. [Paul and the Kings: Political Aspects of the Book of Acts] (Franeker: Van Wijnen, 1989).
García Martínez, Florentino, and Eibert J. C. Tigchelaar, eds.The Dead Sea Scrolls Study Edition. (Leiden: Brill, 2000).
James, William. The Principles of Psychology, Vol. 1. (New York: Holt, 1890).
Layton, Bentley. The Gnostic Treatise on Resurrection from Nag Hammadi. Harvard Dissertations in Religion 12. (Missoula, MT: Scholars Press, 1979).
Lewis, C. S. The Great Divorce: A Dream. (New York: Macmillan, 1946).
Lewis, T. J. “Dead.” Pages in Dictionary of Deities and Demons in the Bible. (Edited by Karel van der Toorn, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst). 2nd edition. (Leiden: Brill; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999) 223–231.
Nürnberger, Klaus. “Eschatology and Entropy: An Alternative to Robert John Russell’s Proposal”. Zygon 47 (2012) 970–996.
Sebestyén, Jenő. “A feltámadás a református keresztyénség tanítása szerint”. [“The Resurrection According to Reformed Teaching”] Magyar református önismeret olvasókönyv: Válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából. [Hungarian Reformed Self-Knowledge Reader: Selection from Reformed Theological Literature of the First Half of the 20th Century]. (Edited by Pál Németh). (Budapest: Kálvin kiadó, 1997) 266–270.
Schaff, Philip, et al., eds. The Ante-Nicene Fathers, Vol. 3. Repr. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001).
Schaff, Philip, et al., eds. Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series. Repr. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991).
Steels, Luc, and Rodney Brooks, eds. The Artificial Life Route to Artificial Intelligence: Building Embodied, Situated Agents. (London: Routledge, 1995).
Wright, N. T. The New Testament and the People of God. (Minneapolis: Fortress, 1992).
Wright, N. T. Paul and His Recent Interpreters: Some Contemporary Debates. (Minneapolis: Fortress, 2015).
Wright, N. T. The Day the Revolution Began: Reconsidering the Meaning of Jesus’s Crucifixion. (New York: Harper & Collins, 2016).

Opublikowane : 2019-03-21


Doedens, J. (2019). The Resurrection Sets the Agenda. The Biblical Annals, 9(4), 697-710. https://doi.org/10.31743/biban.4515

Jaap Doedens  jaapdoedens@gmail.com
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.