Resurrection in 1 Peter


Abstrakt

This study observes the literary role of the language of "resurrection" in developing the message of 1 Peter.  The term itself goes mainly unexplained, and must be understood as part of the "retranslation" process in which the author is engaged--a process by which a dominant Roman political ideology is challenged as believers are encouraged to "rewrite" their lives in terms of experiencing the sufferings as a "normal" dimension of Christian existence.


Słowa kluczowe

resurrection, suffering, elect, exile, diaspora, antitype, Χριστιανός διεσώθησαν διʼ ὕδατος, διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν

Achtemeier, P.J., “Review of John H. Elliott, A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy,” Journal of Biblical Literature 103 (1984) 130–33.

Achtemeier, P.J., 1 Peter: A Commentary on First Peter (Hermeneia; Minneapolis: Augsburg/Fortress Press 1996).

Benjamin, W., “On Language as Such and on the Language of Man,” Early Writings: 1910-1917 (trans. H. Eiland et al.; Cambridge, MA: Belknap Press 2011).

Benjamin, W., “The Translator’s Task,” The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti; New York: Routledge 32012) 75-83.

Berman, A., The Age of Translation: A Commentary on Walter Benjamin’s “The Task of the Translator” (trans. C. Wright; London/New York: Routledge 2018).

Bhabha, H. K., “DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation,” Nation and Narration (London/New York: Routledge 1990) 291-322.

Bhabha, H. K., The Location of Culture (London/New York: Routledge 1994).

Blanchot, M., The Space of Literature (trans. A. Smock; Lincoln, NE/London: University of Nebraska Press 1982).

Bourdieu, P., Pascalian Meditations (trans. R. Nice; Stanford, CA: Stanford University Press 2000).

Brox, N., “Situation und Sprache der Minderheit im ersten petrusbrief.” Kairos 19 (1977) 1-13.

Dubis, M., 1 Peter: A Handbook on the Greek Text (Waco: Baylor University Press).

Dubis, M., Messianic Woes in 1 Peter: Suffering and Eschatology in 1 Peter 4:12–19 (SBl 33; NY: Peter Lang 2002).

Elliott, J.H., 1 Peter: A New Translation with Commentary (ABC 37B; New Haven/London: Yale University Press 1974).

France, R. T., “Exegesis in Practice: Two Examples,” New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods (ed. H. Marshall) (Grand Rapids: Eerdmans 1977) 252-281.

Genette, G., Palimpsests: Literature in the Second Degree (trans. C. Newman and, C. Doubinsky; Lincoln, NE/London: University of Nebraska Press 1997).

Goppelt, L., A Commentary on I Peter (ed. by Hahn; trans. J. E. Alsup; Grand Rapids: Eerdmans 1993).

Holmes, M.W., (ed. and trans. after the earlier works of J. B. Lightfoot and J. R. Harmer), The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations (Grand Rapids: Baker Books 32007).
Horrell, D.G., “The Label Χριστιανός: 1 Peter 4:16 and the Formation of Christian Identity,” Journal of Biblical Literature 126/2 (2007) 361-381.

Michaels, J. R., 1 Peter (WBC 49. Waco, TX: Word 1988).

Price, S. R. F., Rituals and Power: The Roman imperial cult in Asia Minor (Cambridge: Cambridge University Press 1984).

Riffatere, M., Text Production (trans. T. Lyons; New York: Columbia University Press 1983).

Williams, T.B., Persecution in 1 Peter: Differentiating and Contextualizing Early Christian Suffering (SuppsNovT 145; Leiden/Boston: Brill 2012).

Opublikowane : 2019-03-21


Towner, P. (2019). Resurrection in 1 Peter. The Biblical Annals, 9(3), 513-524. https://doi.org/10.31743/biban.4516

Philip H Towner  ptowner@americanbible.org
Nida Institute/Pontifical Urbaniana University  Stany Zjednoczone
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.