Dan Batovici - Kristin De Troyer (eds.), Authoritative Texts and Reception History. Aspects and Approaches (Biblical Interpretation Series 151; Leiden – Boston: Brill 2017)

Aspects and Approaches


Abstrakt

Book Review: Authoritative Texts and Reception History: Aspects and Approaches (ed. Dan Batovici - Kristin De Troyer) (Biblical Interpretation Series 151; Leiden – Boston: Brill 2017) (Anna Oracz)Opublikowane : 2019-05-22


Oracz, A. (2019). Dan Batovici - Kristin De Troyer (eds.), Authoritative Texts and Reception History. Aspects and Approaches (Biblical Interpretation Series 151; Leiden – Boston: Brill 2017). The Biblical Annals, 9(3), 597-600. https://doi.org/10.31743/biban.4664

Anna Oracz  aoracz@wp.pl
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.