Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc


Abstrakt

The aim of the article is to present the possibility of adding a new meaning to the semantic field of the verb עבר in Hos 10:11bc. After having examined the three translation options of Hos 10:11bc (Marti/Rudolph, Jeremias, Harper/Kwakkel), the author analyses the syntax of the verse in order to propose his own solution. He shows that the antithetic structure of Hos 10,11bc is the key to understanding not only the sense of the verb עבר, used here, but also of the entire verse and its intricated theology.


Słowa kluczowe

Ozeasz; pojętna jałowica; Oz 10; עבר; jarzmo

ANDERSEN F.I. - FREEDMAN D.N., Hosea, (AB 24; New York 1980)
DALMAN G., Arbeit und Sitte in Palestina (Gütersloh 1933)
GELSTON A. (a cura di), Biblia Hebraica Quinta. Commentaries on the Critical Apparatus (Stuttgart 2010)
GESENIUS W. - KAUTZSCH F., Hebrew Grammar (Oxford 1910)
GOSHEN-GOTTSTEIN M., “«Ephraim is a well-trained heifer» and Ugaritic mdl”, Bib 41 (1960) 64-66
HALÈVY J., “Le livre d’Osée“, RS 10 (1902) 1-12.97-133.193-212.289-304
HARPER W.R., Amos and Hosea. A Critical and Exegetical Commentary (ICC; Edinburgh 1979)
JEREMIAS J., Osea, (AT 24/1; Brescia 2000)
JOÜON P., Grammaire de l’hébreu biblique (Roma 1923)
KOEHLER L. - BAUMGARTNER W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden - Boston – Köln 2001)
KWAKKEL G., “«But I Passed by Her Fair Neck». On Threshing and Yoking in Hosea 10:11”, The New Things. Eschatology in Old Testament Prophecy. Feschtschrift for Henk Leene (a cura di F. POSTMA – K. SPRONK – E. TALSTRA) (Maastricht 2002) 141-146
MACINTOSH A.A., Hosea. A Critical and Exegetical Commentary (ICC; Edinburgh 1997)
NICCACCI A., Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica (Jerusalem 1986)
RUDOLPH W., Hosea, (KAT; Gütersloh 1966)
SIMIAN-YOFRE H., Il deserto degli dei (Bologna 1992)
WOLFF H.W., Hosea, (Hermeneia: Philadelphia 1989) 185

Opublikowane : 2019-07-05


Zawadzki, A. (2019). Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc. The Biblical Annals, 9(3), 463-480. https://doi.org/10.31743/biban.4690

Arnold Zawadzki  zawadzki.a@icloud.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
https://orcid.org/0000-0002-7827-7881
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.