Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki

Analiza merytoryczno-dydaktyczna

Andrzej Piwowar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Artykuł jest dokładną analizą treści książki D.P. Bécharda Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual . W zamyśle autora tej gramatyki ma to być podręcznik lub ewentualnie główna pomoc dla studentów Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie w nauce składni greki nowotestamentalnej. Szczegółowe badanie zawartości tego opracowania wykazało, że jego autor pominął wiele ważnych zagadnień syntaksy greki biblijnej, co sprawiło, że Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual nie może być uznane za całościowe opracowanie podjętego zagadnienia, a jedynie za gramatykę na poziomie podstawowym (wstępnym).

Słowa kluczowe:

język grecki, koine, składnia biblijnej greki, Nowy Testament

Auerbach, M. – Golias, M., Gramatyka grecka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 52000).

Blass, F. – Debrunner, A., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: The University of Chicago Press 1961).

Benvenuto, M.C., „Genitive”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G.K. Giannakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) II, 4-7.

Brooks, J.A. – Winbery, C.L., Syntax of New Testament Greek (Lanham: University Press of America 1988).

Campbell, C.R., Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative. Soundings in the Greek of the New Testament (Studies in Biblical Greek 13; New York: Peter Lang 2007).

Cignelli, L. – Pierri, R., Sintassi di greco biblico. I.A: Le concordanze (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 61; Jerusalem: Franciscan Printing Press 2003).

Fykias, I., „Infinitives (Syntax)”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G.K. Giannakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) II, 229-236.

Goodwin, W.W., Greek Grammar (London: Bristol Classical Press 22004).

Jonczyk, W., Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu (Pracownia biblijna 1; Kraków: Wydawnictwo WAM 2014).

Kalinkowski, S., ̔Ελληνιστὶ εἰδέναι. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii (Lingua Sacra; Warszawa: Verbinum 2012).

Köstenberger, A.J. – Merkle, B.L. – Plummer, R.L., Going Deeper with New Testament Greek. An Intermediate Study of the Grammar and Syntax of the New Testament (Nashville: B&H Academic 2016).

Lavidas, N., „Accusative”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G.K. Giannakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) I,13-19.

Mathewson, D.L. – Emig E.B., Intermediate Greek Grammar. Syntax for Students of the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic 2016).

McKay, K.L., A New Syntax of the Verb in the New Testament Greek. An Aspectual Approach (Studies in Biblical Greek 5; New York: Peter Lang 1994).

Mikuła, M., ̔Ελληνιστὶ γινώσκεις. Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013).

Moule, C.F.D., An Idiom Book of New Testament Greek (Cambridge: Cambridge University Press 21960).

Nunn, H.P.V., A Short Syntax of New Testament Greek (Cambridge: Cambridge University Press 1912).

Paciorek, A., Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (Studia Biblica 2; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001).

Piwowar, A., „Czy logos w J 1,1c jest Bogiem czy posiada naturę boską?”, Misja teologii w uniwersytecie (red. M. Jodkowski – A. Nalewaj – M. Piechocka-Kłos) (Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2015) 217-233.

Piwowar, A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 22017).

Robertson, A.T., A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (New York: Broadman Press 1914).

Smyth, H.W., Greek Grammar (Harvard: Harvard University Press 21984).

Szamocki, G., Greka Nowego Testamentu (Pelplin: Bernardinum 22004).

Turner, N., A Grammar of New Testament Greek J.H. Moulton, IV: Style (London – New York: T&T Clark 1976).

Wallace, D.B., Greek Grammar. Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament (Grand Rapids: Zondervan 1996).

De Witt Burton, E., Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek (Edinburgh: T&T Clark 31898).

Young, R.A., Intermediate New Testament Greek. A Linguistic and Exegetical Approach (Nashville: Broadman & Holman Publishers 1994).

Zerwick, M., Biblical Greek (Subsidia Biblica 41; Roma: Gregorian & Biblical Press 2011).

Pobierz

Opublikowane
2019-06-09


Piwowar, A. (2019). Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki: Analiza merytoryczno-dydaktyczna. The Biblical Annals, 9(3), 547–568. https://doi.org/10.31743/biban.4725

Andrzej Piwowar  andpiw@gazeta.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).