Reimund Bieringer – Emmanuel Nathan – Didier Pollefeyt – Peter J. Tomson (eds.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 14; Leiden: Brill 2014)


Abstrakt

Book review Reimund Bieringer – Emmanuel Nathan – Didier Pollefeyt – Peter J. Tomson (eds.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 14; Leiden: Brill 2014)


Betz, H.D., Der Apostel Paulus und die sokratische Tradition. Eine exegetische Untersuchung zu seiner Apologie 2 Korinther 10-13 (BHT 45; Tübingen: Mohr 1972).
Betz, H.D., "De laude ipsius (Moralia 539A–547F),” Plutarch's Ethical Writings and Early Christian Literature (ed. H.D. Betz) (SCHNT 4; Leiden: Brill 1978) 367–393.
Bieringer, R., "Présence dans l'absence du corps. Constructions de la présence et de l'absence de Paul en 2 Corinthiens dans la perspective des épîtres pauliniennes et du monde grec,” Paul's Graeco-Roman Context (ed. C. Breytenbach) (BETL 277; Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters 2015) 357–371.
Blanton, T.R., Constructing a New Covenant. Discursive Strategies in the Damascus Document and Second Corinthians (WUNT II/233; Tübingen: Mohr Siebeck 2007).
Chow, J.K., Patronage and Power. A Study of Social Networks in Corinth (JSNTSup 75; Sheffield: Sheffield Academic Press 1992).
Danker, F.W., "Paul’s Debt to the De Corona of Demosthenes. A Study of Rhetorical Techniques in Second Corinthians,” Persuasive Artistry. Studies in New Testament Rhetoric in Honor of George A. Kennedy (eds. G.A. Kennedy – D.F. Watson) (JSNTSup 50; Sheffield: Sheffield Academic Press 1991) 262–280.
DiCicco, M.M., Paul's Use of Ethos, Pathos, and Logos in 2 Corinthians 10-13 (Mellen Biblical Press series 31; Lewiston: Mellen 1995).
Fitzgerald, J.T., Cracks in an Earthen Vessel. An Examination of the Catalogues of Hardships in the Corinthian Correspondence (SBLDS 99; Atlanta, GA: Scholars Press 1988).
Hafemann, S.J., "Paul's Use of the Old Testament in 2 Corinthians,” Interpretation 52/3 (1998) 246–257.
Heath, J., "Moses' End and the Succession. Deuteronomy 31 and 2 Corinthians 3,” New Testament Studies 60/1 (2014) 37–60.
Hester, D.A., "The Unity of 2 Corinthians. A Test Case for a Re-Discovered and Re- Invented Rhetoric,” Neotestamentica 33/2 (1999) 411–432.
Humphrey, E.M., "Ambivalent Apocalypse: Apocalyptic Rhetoric and Intertextuality in 2 Corinthians,” The Intertexture of Apocalyptic Discourse in the New Testament (ed. D.F. Watson) (SBLSS 14; Atlanta, GA: Society of Biblical Literature 2002) 113–135.
Hurtado, L.W., How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus (Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K.: Eerdmans 2005).
Hurtado, L.W., Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K.: Eerdmans 2005).
Joubert, S.J., "Paul's Apocalyptic Eschatology in 2 Corinthians,” Eschatology of the New Testament and Some Related Documents (ed. J.G. van der Watt) (WUNT II/315; Tübingen: Mohr Siebeck 2011) 225–238.
Kowalski, M., Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 (Studies in Judaism; Lanham: University Press of America 2013).
Long, F.J., Ancient Rhetoric and Paul's Apology. The Compositional Unity of 2 Corinthians (SNTSMS 131; Cambridge U.K. – New York: Cambridge University Press 2004).
Marshall, P., Enmity in Corinth. Social Conventions in Paul's Relations with the Corinthians (WUNT II/23; Tübingen: J.C.B. Mohr 1987).
Murphy-O'Connor, J., Paul a Critical Life (Oxford – New York: Oxford University Press 1997).
Nguyen, V.H.T., Christian Identity in Corinth. A Comparative Study of 2 Corinthians, Epictetus, and Valerius Maximus (WUNT II/243; Tübingen: Mohr Siebeck 2012).
Peterson, B.K., Eloquence and the Proclamation of the Gospel in Corinth (SBLDS 163; Atlanta, GA: Scholars Press 1998).
Schmeller, T., "Die Cicerobriefe und die Frage nach der Einheitlichkeit des 2. Korintherbriefs,” Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 95/3-4 (2004) 181–208.
Stegemann, T.D., "Ancient Rhetorical and Epistolary Theory. Second Corinthians as Deliberative Discourse,” Method and Meaning. Essays on New Testament Interpretation in Honor of Harold W. Attridge (eds. A. MacGowan – K.H. Richards – H.W. Attridge) (RBS 67; Atlanta: Society of Biblical Literature 2011) 193–211.
Unwin, J.R., "« Thrown down but not destroyed ». Paul’s Use of a Spectacle Metaphor in 2 Corinthians 4:7-15,” Novum Testamentum 57/4 (2015) 379–412.
Vegge, I., 2 Corinthians, a Letter about Reconciliation. A Psychagogical, Epistolographical, and Rhetorical Analysis (WUNT II/239; Tübingen: Mohr Siebeck 2008).

Opublikowane : 2019-06-21


Kowalski, M. (2019). Reimund Bieringer – Emmanuel Nathan – Didier Pollefeyt – Peter J. Tomson (eds.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 14; Leiden: Brill 2014). The Biblical Annals, 9(3), 601-608. https://doi.org/10.31743/biban.4754

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8732-6868
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.