Resurrection and the Renewal of Creation


Abstrakt

The notion of resurrection has been strangely absent from much popular, as well as academic, Christian thinking in the west. For most, ‘going to heaven’ is the ultimate aim, rather than the biblical ‘new heavens and new earth’, promises rooted in the vision of God as good creator and wise judge. Paul and John expound a vision of new creation, starting with Jesus’ own resurrection. The church’s mission is to model and implement this new creation in the present, not least in working for justice and beauty, ahead of the final renewal which remains God’s own work.


Słowa kluczowe

Resurrection; new creation, ‘new heavens and new earth’; heaven; funerals; Easter; mission×

Hurtado, L.W., Why on Earth did Anyone Become a Christian in the First Three Centuries? (Milwaukee, WI: Marquette University Press 2016).
Middleton, J.R., The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1 (Grand Rapids, MI: Brazos Press 2005).
Plutarch, „‘On Exile’ 607D”, Plutarch, Moralia (transl. P.H. de Lacy – B. Einarson) (Loeb Classical Library 405; Cambridge, MA: Harvard University Press 1959) VII, 569-571.
Rahner, K., On the Theology of Death (New York: Herder & Herder 1961).
Ratzinger, J., Eschatology: Death and Eternal Life (Washington, DC: Catholic University of America Press 1988).
Stark R., The Rise of Christianity (Princeton: Princeton University Press 1996).
Wright, N.T., History and Eschatology: Jesus and the Promise of Natural Theology (Waco, TX: Baylor University Press 2019).
Wright, N.T., Paul and the Faithfulness of God (London: SPCK – Minneapolis, MN: Fortress Press 2013). Wright, N.T., Surprised by Hope (London: SPCK – San Francisco: HarperOne 2007).
Wright, N.T., The Resurrection of the Son of God (London: SPCK – Minneapolis, MN: Fortress Press 2003).

Opublikowane : 2019-07-20


Wright, N. (2019). Resurrection and the Renewal of Creation. The Biblical Annals, 9(4), 655-670. https://doi.org/10.31743/biban.4784

Nicholas Thomas Wright  ntw2@st-andrews.ac.uk
School of Divinity, University of St Andrews  Wielka Brytania
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.