Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13) (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2016)


Abstrakt

Book Review: Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13) (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2016). 


Słowa kluczowe

Ewangelia Łukasza; hipertekstualność

Adamczewski B., Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels (Frankfurt am Main 2010);
Adamczewski B., Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (ESTPHR1) (Frankfurt am Main 2012);
Adamczewski B., Heirs of the Reunited Church: The History of the Pauline Mission in Paul’s Letters, in the So-Called Pastoral Letters, and in the Pseudo-Titus Narrative of Acts (Frankfurt am Main 2010);
Adamczewski B., The Gospel of the Narrative ‘We’: The Hypertextual Rela¬tion¬ship of the Fourth Gospel to the Acts of the Apostles (Frankfurt am Main 2010);
Adamczewski B., Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings (Frankfurt am Main 2011);
Adamczewski B., Hypertextuality and Historicity in the Gospels (ESTPHR 3) (Frankfurt am Main 2013);
Adamczewski B., The Gospel of Mark: A Hypertextual Commentary (ESTPHR 8) (Frankfurt am Main 2014);
Adamczewski B., The Gospel of Luke: A Hypertextual Commentary (ESTPHR 13) (Frankfurt am Main 2016);
Adamczewski B., The Gospel of Matthew: A Hypertextual Commentary (ESTPHR 16) (Frankfurt am Main 2017);
Adamczewski B., The Gospel of John: A Hypertextual Commentary (ESTPHR 17) (Frankfurt am Main 2018).
Hüneburg M. , Review on Adamczewski B., Constructing Relationships, Constructing Faces. Hypertextuality and Ethopoeia in the New Tes­tament Writings, ThLZ 137/3 (2012) 921-924;
Szymika S., Review on Adamczewski B., Hypertextuality and Historicity in the Gospels, BibAn 4/1(2014) 195-202.
Pobierz

Opublikowane : 2019-09-30


Mielcarek, K. (2019). Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13) (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2016). The Biblical Annals, 9(4), 749-754. https://doi.org/10.31743/biban.4853

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966

Kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

I. Wykształcenie:

1983­‑1987 – studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego (wyróżnienie).

 1987­‑1989 – studia licencjackie na Instytucie Nauk Biblijnych KUL

 1989/1990 – roczny kurs w ekumenicznej szkole biblijnej w Holsbybrunn (Szwecja).

 1994 – doktorat z teologii biblijnej, praca:       „Jezus – Ewan­gelizator ubogich”, promotor:  ks. prof. dr hab. Józef Kuda­sie­wicz.

 1997­‑1999 – studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Licencjat ukończony z ogólną oceną: magna cum laude.

2008.10.14 – habilitacja na podstawie tezy: Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej.

 II. Zainteresowania naukowe:

 Dzieło Łukaszowe (Łk–Dz),

 Septuaginta,

 judaizm hellenistyczny i okres wczesnochrześcijański.

 

II. Organizacje i gremia naukowe:

 1999­‑ – Associazione ex­‑alunni Pontificio Istituto Biblico – Roma

 2000-2004 – Redaktor Biblii Ekumenicznej Starego Testamentu

 2003­‑ – Stowarzyszenie Biblistów Polskich (założone 2003)

 2003­‑ – Catholic Biblical Association of America

2008- – Society of Biblical Literature

2012- – “Faith and Order Commission” of the World Council of Churches (członek komisji z ramienia Kościoła katolickiego)


1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.