Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014).


Abstrakt

Book Review: Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014).Opublikowane : 2019-10-01


Drawnel, H. (2019). Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014). The Biblical Annals, 9(4), 767-770. https://doi.org/10.31743/biban.4866

Henryk Józef Drawnel  hdrawnel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.