Lorenzo Gasparro, Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12 -25 (Analecta Biblica 198; Rome: Gregorian and Biblical Press, 2012). Pp. 688. € 40. ISBN 978-88-7653-198-9Abstrakt

Recenzja


Opublikowane : 2015-11-08


Taylor, J. (2015). Lorenzo Gasparro, Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12 -25 (Analecta Biblica 198; Rome: Gregorian and Biblical Press, 2012). Pp. 688. € 40. ISBN 978-88-7653-198-9. The Biblical Annals, 3(2), 459-460. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/539

Justin Taylor  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.  Polska

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.