Richard Marsden – E. Ann Matter (eds.), The New Cambridge History of the Bible. II: From 600 to 1450 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012). Ss. xxii, 1045. 20 fot. 125 £. ISBN 978-0-521-86006-2 (Hardback)Abstrakt

Recenzja

Pobierz

Opublikowane : 2015-11-08


Pietkiewicz, R. (2015). Richard Marsden – E. Ann Matter (eds.), The New Cambridge History of the Bible. II: From 600 to 1450 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012). Ss. xxii, 1045. 20 fot. 125 £. ISBN 978-0-521-86006-2 (Hardback). The Biblical Annals, 3(2), 473-479. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/543

Rajmund Pietkiewicz  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.  Polska

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.