The Eternal God's Response to Man's Cry in His Passing “Days” and “Years” (Ps 90)


Abstrakt

In Ps 90, the poet expresses his perception of man's time as marked by dynamic of passing away, fear of death, destruction, and futility. At the same time, he speaks of God's “eternity” as “You are” (v. 2). He discovers the astonishing influence of “eternity” on “time.” The prayer of the “servants” makes the distant God (full of anger and indignation – v. 11) come close to them and act in their fleeting time to evoke His “mercy,” “steadfast love,” “joy” “glorious power,” thereby making time “stable” and “permanent” (v. 17). This is anchored in God's eternity, even in God's “You are” (v. 2). In the short and transient “days” and “years” of His “servants” and their “sons,” God writes an intense experience of His eternity. The extraordinary coexistence, even the interpenetration of time and eternity in the experience of the believer (people), is perhaps the most crucial theological intuition of Ps 90.


Słowa kluczowe

eternity, time, man’s time, days and years, Ps 90

Abelava R., Le Psaume 90 et les fragilités humaines. Analyse sémantique et lecture contextuelle (Strasbourg: Université de Strasbourg, 2012).
Aletti J.N. – Trublet J., Approche poétique et théologiques des Psaumes. Analyse et Méthodes, (Paris: Cerf, 1983).
Auffret P., Essai sur la structure littéraire du Psaume 90, Bib 61 (1980), 262-276.
Barr J., Biblical Words for Time (Studies in Biblical Theology 33), Edinburgh 1962.
Castellino G., Libro die Salmi, Torino 1955.
Clifford R. J., Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, (CBQMS 26), (Washington: Catholic Biblical Association, 1994).
Clifford R. J., Psalm 90. Wisdom Meditation or Communal Lament?, w: The Book of Psalms. Composition and Reception (red. P. W. Flint – P. D. Miller), (Leiden: Brill, 2005), 190-205.
Gerlemann G., sb’ – saziarsi, w: E. Jenni – C. Wsetermann (red.), Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, Torino, 1982, 738-741.
Hossfeld F. L. –Zenger E., Psalms II. A Commentary on Psalms 51-100, (Minneapolis: MN, Fortress, 2005).
Jenni E., Das Wort ‘olam im Alten Alten Testament, ZAW 64 (1952), 197-248.
Köckert M., Zeit Und Ewigkeit in Psalm 90, w: Zeit und Ewigkeit als Raum göttlichen Handelns. Religionsgechichtliche, theologische und philosophische Perspektiven (red. R. G. Kratz – H. Spieckermann), (Berlin: De Gruyter 2009).
Muilenburg J., The Biblical View of Time, HThR 54 (1961), 225-271.
Müller H. P., Der 90. Psalm. Ein Paradigma exegetischer Aufgaben, ZTK 81 (1984), 265-285.
Oeming M., Das Buch der Psalmen, Psalm 1-41, (Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2000).
Ratschow C. H., Anmerkungen zur theologischen Auffassung des Zeitproblems, ZTK 51, 1954, 360-387.
Ravasi G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, t. II, (Bologna: Dehoniane, 1986).
Schmitt R., Abschied von der Heilsgeschichte? Untersuchungen zum Verständnis von Geschichte im Alten Testament, EHS.T 195, (Frankfurt am M.: Peter Lang, 1982), 103-104.
Schmidt W.H., Der du die Menschen lässest sterben. Exegetische Anmerkungen zu Ps 90, w: F. Crüsemann i in. (red.), Was is der Mensch...? Beiträge zur Anthropologie des Alten Testaments, (München: Kaiser, 1992), 115-130.
J. Schnocks, «Ehe die Berge geboren wurden, bist du». Die Gegenwart Gottes im 90. Psalm, BiKi 54 (1999), 163-169.
Schnocks J., Vergänglichkeit und Gottesherrschaft. Studien zu Psalm 90 und dem vierten Psalmenbuch, (BBB 140), Berlin: Philo, 2002.
Sekine M., Erwägungen zur hebräischen Zeitauffassung, VT Supplement Series 9 (1963), 66-82.
Seybold K., Zu den Zeitvorstellungen in Psalm 90, TZ 53 (1997), 97-108.
Trublet J., La poétique des Psaumes, Lumière et vie 202 (1991), 55-73.
Tułodziecki T., „Dzisiaj kwiatem, jutro słomą” – tajemnica ludzkiego przemijania w Ps 90, Verbum Vitae 24 (2014), 73-94.
Wahl H. M., Psalm 90, 12. Text, Tradition und Interpretation, ZAW 106 (1994), 116-123.
Wilch J. R., Time and Event, Leiden: E.J. Brill, 1969.

Opublikowane : 2020-05-17


Witczyk, H. (2020). The Eternal God’s Response to Man’s Cry in His Passing “Days” and “Years” (Ps 90). The Biblical Annals, 10(4), 533-562. https://doi.org/10.31743/biban.6851

Henryk Witczyk  henwit@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.