Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013)Abstrakt

Book review: Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013). Pp. XVI + 224. GBP 17.99. ISBN 9780567533975 (Paperback)


Opublikowane : 2016-10-06


Kubiś, A. (2016). Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013). The Biblical Annals, 6(4), 707-714. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/883

Adam Kubiś  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).