Maximus the Confessor’s Attitude Towards the Doctrine of One Operation in Christ

Oleksandr Kashchuk

Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie , Ukraine

Abstract

The teaching of one operation in Christ, known as Miaenergism (mÒnh ™nšrgeia, m…a ™nšrgeia), declared that Christ performed both human and divine deeds through one divine-human operation. The article consists of three points. These relate to: Maximus Confessor’s teaching on two natures of Christ; Maximus’ arguments concerning the teaching on two operations in Christ according to His two natures; Maximus’ vision of the harmony of Christ’s activity. There was applied analysis of the works of Maximus the Confessor. As the result of analysis there were stressed main ideas of Maximus’ teaching on activity in Christ. Aftermath these ideas were compared and synthesized. Maximus the Confessor's standpoint towards activity in Christ was gradually evolving: from interest, through a critical approach, to correction. St. Maximus definitely does not accept the teaching of one divine-human operation in Christ. He made a clear statement on human operation in Christ as a natural operation of his humanity. The natural operation is a constituent power of human nature and it is a truthful proof of human essence. Christ is double in respect to nature, so as well He is double in respect to operation. The Logos was considered as the subject of Christ’s activity and the humanoperation was an instrument subordinated to the Logos.

Keywords:

Maximus the Confessor, Christ, activity, operation, nature, hypostasis

George of Resh‛aina, An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, „Analecta Bollandiana” 91 (1973) s. 299-346.

Le Patriarcat Byzantin, Seria I: Les Regestes Des Actes Du Patriarcat de Constantinople 280 (279), t. 1: Les Actes des Patriarches, z. 1: Les Regestes de 381 a 715, red. V. Grumel, Paris 1972.

Leontius Byzantinus, Contra Severum, PG 86/2, 1901A-1945D.

Maximus Confessor, Ambigua ad Thomam una cum Epistula secunda ad eundem, CCSG 48: Maximi Confessoris opera, red. B. Janssens, Turnhout – Leuven 2002.Maximus Confessor, Ambiguorum liber (Ambigua ad Ioannem), PG 91, 1061-1417.

Maximus Confessor, Capita theologica et oeconomica, PG 90, 1084-1176.

Maximus Confessor, Diffloratio ex Epistola ejusdem sancti Maximi scripta ad Petrum Illustrem, PG 91, 141A-146A (= Opusculum 12).

Maximus Confessor, Epistolae XLV, PG 91, 364-649.

Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica, PG 91, 9-285.

Maximus Confessor, Opusculum de anima, PG 91, 353-361.

Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium I-LV, CCSG 7: Maximi Confessoris opera, red. C. Laga – C. Steel, Turnhout – Leuven 1980.

Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium LVI-LXV, CCSG 22: Maximi Confes-soris opera, red. C. Laga – C. Steel, Turnhout – Leuven 1990.

Pseudo-Dionysius Areopagita, Epistula IV ad Gaium, w: Corpus Dionysiacum: Pseudo-Dionysius Areopagita, red. G. Heil – A.M. Ritter, Berlin – New York 1991, s. 160-161.

Relatio motionis, CCSG 39: Scripta Saeculi VII Vitam Maximi Confessoris Illustrantia, red. P. Allen – B. Neil, Turnhout – Leuven 1999, s. 12-51.

Satisfactio facta inter Cyrum et eos qui erant ex parte Theodosianorum, ACO II/2,2, s. 594, 17-600, 20.

Sergius Constantinopolitanus, Epistola ad Honorium, ACO II/2,2, s. 534, 1-546, 25.

Two Sets of Monothelete Questions to the Maximianists, red. S. Brock, Orientalia Lovaniensia Periodica 17, Leuven 1986, s. 119-140.

Allen P., Life and Times of Maximus the Confessor, w: The Oxford handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015, s. 3-18.

Andia de Y., Pseudo-Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor, w: The Oxford handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015, s. 177-193.

Bathrellos D., The Byzantine Christ: Person, Nature, and Will in the Christology of Saint Maximus the Confessor, New York 2004.

Berthold G.C., The Cappadocian Roots of Maximus the Confessor, w: Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribourg, 2–5 septembre 1980), red. F. Heinzer – Ch. Schönborn, Fribourg 1982, s. 50-59.

Booth Ph., Crisis of Empire. Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity, Berkeley – Los Angeles – London 2014.

Brock S., Introduction, w: An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, „Analecta Bollandiana” 91 (1973) s. 299-301.

Butler M.E., Hypostatic Union and Monotheletism: The Dyothelite Christology of St. Maximus the Confessor, Fordham University, New York 1993 (PhD diss.).

Cooper A.G., The Body in St Maximus the Confessor, Oxford 2005.

Farrell J.P., Free Choice in St. Maximus the Confessor, South Canan 1989.

Hovorun C., Maximus, a Cautious Neo-Chalcedonian, w: The Oxford handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015, s. 106-124.

Hovorun C., Will, Action and Freedom. Christological Controversies in the Seventh Century, The Medieval Mediterranean: Peoples, Economies and Cultures 77, red. H. Kennedy, Leiden – Boston 2008.

Jankowiak M., Żywoty Maksymusa Wyznawcy, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, Studia Źródłoznawcze 5, red. T. Derda – E. Wipszycka, Kraków 2004, s. 153-196.

Jankowiak M. – Booth Ph., A New Date-List of the Works of Maximus the Confessor, w: The Oxford handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015, s. 19-83.

Janssens B., Does the Combination of Maximus’ „Ambigua ad Thomam” and „Ambigua ad Iohannem” go back to the Confessor himself?, „Sacris Erudiri: A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity” 42 (2003) s. 281-286.

Kashchuk O., Człowiek jako dynamiczna jednostka duchowo-cielesna w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, „Vox Patrum” 64 (2015) s. 205-230.

Kashchuk O., Logos-Sarx Christology and the Sixth-Century Miaenergism, „Vox Patrum” 67 (2017) s. 197-223.

Kashchuk O., Monotelitstvo u Vizantii VII stolittia: doktryna, polityka ta ideolohiia vlady, Lviv 2019.

Kashchuk O., Sophronius, a Monk of Palestine, and Miaenergism. The Tension Between Exactness and Ambiguity, „Vox Patrum” 70 (2018) s. 259-280.

Kashchuk O., The Promotion of Miaenergism as a Challenge to Identity of Non-Chalcedonian Christianity, „Vox Patrum” 69 (2018) s. 257-283.

Kochańczyk-Bonińska K., Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, „Seminare” 34 (2013) s. 285-294.

Larchet J.-C., La divinisation de l’homme selon Saint Maxime le Confesseur, Paris 1996.

Louth A., Maximus the Confessor, London – New York 1996.

Madden N., Composite Hypostasis in Maximus Confessor, „Studia Patristica” 27 (1993) s. 175-197.

Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribourg, 2–5 septembre 1980), red. F. Heinzer – Ch. Schönborn, Fribourg 1982.

Meyendorff J., Teologia bizantyjska: historia i doktryna, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

Parente P., Uso e significato del theokinetos nella controversia monotelitica, „Revue des Etudes Byzantines” 11 (1953) s. 241-251.

Patrich J., Sabas, Leader of Palestinian Monasticism. A Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries, Washington 1995.

Pelikan J., The Place of Maximus Confessor in the History of Christian Thought, w: Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribourg, 2–5 septembre 1980), red. F. Heinzer – Ch. Schönborn, Fribourg 1982, s. 387-402.

Portaru M., Classical Philosophical Influences: Aristotle and Platonism, w: The Oxford handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015, s. 127-148.

Renczes Ph.G., Agir de Dieu et Liberté de l’Homme: Recherches sur l’anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur, Paris 2003.

Sherwood P., The Earlier Ambigua of Saint Maximus the Confessor and His Refutation of Origenism, Roma 1955.

Schönborn Ch., Sophrone de Jérusalem: Vie monastique et confession dogmatique, Théologie Historique 20, Paris 1972.

The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen – B. Neil, Oxford 2015.

Thunberg L., Man and the Cosmos: The Vision of St Maximus the Confessor, New York 1985.

Thunberg L., Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor, Lund 1965.

Tollefsen T.T., The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor, Oxford – New York 2008.

Uthemann K.-H., Das Anthropologische Modell der Hypostatischen Union bei Maximus Confessor. Zur innerchalkedonischen Transformation eines Paradigmas, w: Max-imus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribourg, 2–5 septembre 1980), red. F. Heinzer – Ch. Schönborn, Fribourg 1982, s. 223-233.


Kashchuk, O. (2021). Maximus the Confessor’s Attitude Towards the Doctrine of One Operation in Christ. Vox Patrum, 79, 113–130. https://doi.org/10.31743/vp.12665

Oleksandr Kashchuk  oleks_andr@ucu.edu.ua
Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie https://orcid.org/0000-0001-6302-1851License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.