Epistle to the Romans in the Catechesis of Cyril of Jerusalem. Ways of use and interpretation

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Cyril of Jerusalem, the author of the Catechesis delivered to the catechumens and the newly baptized, gave the teachings of Jesus Christ on the basis of the Symbol in force in Jerusalem, and above all on the basis of the Holy Scriptures. He readily referred to the books of the Old and New Testaments, quoting literal citations or paraphrasing individual biblical ideas. Among the frequently quoted biblical books is also the St. Paul’s Epistle to the Romans, which was used by Cyril almost 40 times. Some of Paul’s statements were used as an element of the content link, while others are the starting point for presenting the wider context of Christian teachings to the audience. In most cases, these are literal quotes from the Letter to the Romans. It turns out that the statements of the Apostle of Nations constitute the basis for the interpretation of mainly the Trinitarian aspects of the Christian faith, because individual references serve to bring the listeners closer to the Three Divine Persons. Other quotes Cyril also uses to present some issues of Christian morality.

Keywords:

Cyril of Jerusalem, Catechesis, Saint Paul, Epistle to the Romans, Trinitarian aspects, issues of Christian morality

Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses, PG 33, 331-1057, tłum. W. Kania: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.

Berger K., Abraham in den paulinischen Hauptbriefen, „Münchener Theologische Zeitschrift” 17 (1966) 47-89.

Bianchi U., L’anima in Origene e la questione della metensomatosi, „Augustinianum” 26 (1986) 33-50.

Filipowicz A.M., Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Olecko – Warszawa 2007.

Jankowski A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.

Jaśkiewicz G., Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii, Ząbki 2011.

Jaśkiewicz G., Polemika antydoketystyczna u św. Ignacego z Antiochii, „Studia Ełckie” 13 (2011) 401-408.

Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Lamarche P., Kamień, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 1982, 360.

Langkammer H., Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976.

List do Rzymian, tłum., wstęp i koment. H. Langkammer, Lublin 1999.

McDonnell K. – Montague G.T., Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym, tłum. M. Górnicki – W. Kustra, Kraków 1997, 270-272.

Nakonieczny R., Nauka o duszy w antropologii Dydyma Aleksandryjskiego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 21/2 (2011) 157-180.

Pesch R., Römerbrief, Würzburg 1983.

RomaniukK., Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983.

Scanzillo C., L’anima nei Padri dei primi secoli, w: L’anima, red. F. Battagla, Napoli 1979, 70-81.

Schlier H., Die Taufe nach dem 6. Kapitel des Römerbriefen (Die Zeit der Kirche), Freiburg 1966.

Stępień J., Eklezjologia św. Pawła, Poznań – Warszawa – Lublin 1972.

Szlaga J., Imię Boże, II. W Piśmie Świętym, EK VII 61.

Widok N., Polemika antyheretycka w „Katechezach” Cyryla Jerozolimskiego, "Vox Patrum" 68 (2017), 423-442.

Widok N., Wiara – miłość – nadzieja. Studium w oparciu o listy Ignacego z Antiochii, Opole 2011.

Zdziarstek R.S., Chrystianologia św. Pawła, t. 1: Aspekt ontologiczny, Kraków 1989.


Published
2018-12-16


Widok, N. (2018). Epistle to the Romans in the Catechesis of Cyril of Jerusalem. Ways of use and interpretation. Vox Patrum, 69, 623–645. https://doi.org/10.31743/vp.3279

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.