The Bible and the Hope for Its Good Translation

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

In the above article, based on the correspondence of St. Jerome and St. Augustine, there has been shown how these two outstanding the Bible experts, translators and interpreters understood the principles used in its translation. In three parts – entitled: Work, Man, Way – the importance and significance of the Bible and its translations, above all the Septuagint, the tasks and features of the man who translates, the methods and ways of translating were shown. Both of them in their letters indicated: the necessity of an exceptional and proper ap­proach to the Holy Scriptures, a good preparation of the translator and the use of a method that would be appropriate to the translated piece: in the case of the Bible – a beautiful translation preserving the arrangement of the words of the inspired Scriptures; and in the case of non-canonical pieces – expressing the thoughts using the rules of the language into which the work is translated.

Keywords:

Jerome, Augustine, Bible, translation, letters, Septuagint

Augustinus, Epistulae, CSEL 34/1-2, 44, 57, ed. A. Goldbacher, Vienna 1895-1911, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Listy (1-75), Pelplin 1983.

Hieronymus, Epistulae, ŹMT 54, 55, 61, 63, 68 [wyd. łacińsko-polskie, tłum. J. Czuj, oprac. H. Pietras – M. Ożóg, t. 1-5], Kraków 2010-2013.

Chauffin Y., Święty Hieronim, tłum. B. Durbajło, Warszawa 1977.

Chidester D.S., The Symbolism of Learning in St. Augustine, HTR 76 (1983) 73-90.

Cummings J.T., St. Jerome as Translator and as Exegete, StPatr 22 (1975) 279-282.

Czuj J., Spór św. Augustyna ze św. Hieronimem. Studium biblijno-patrystyczne, Poznań 1934.

De Bruyne D., La correspondence échangée entre Augustin et Jérôme, ZNW 31 (1932) 233-248.

Eckmann A., Hieronim ze Strydonu. Nauka w służbie rozumienia i interpretacji Pisma Świętego, AK 422 (1979) 422-429.

Gamberale L., Problemi di Gerolamo traduttore fra lingua, religione e filologia, w: Cultura latina cristiana. Fra terzo e quinto secolo. Atti del Convegno, Mantova, 5-7 novembre 1998, ed. C. Gallico, Firenze 2001, 311-345.

Gamberale L., San Gerolamo. Intellettuale e filologo, Storia e Letteratura 282, Roma 2013.

Gilbert M., Saint Jérôme, traducteur de la Bible, w: tenże, Il a parlé par les prophètes. Thèmes et figures bibliques, Namur 1998, 9-28.

Haitjema T., De briefwisseling tuschen Augustinus en Hieronymus, „Tijdschrift voor Geschiedenis” 36 (1921) 159-198.

Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003, 163- 192.

Köpf U., Hieronymus als Bibelübersetzer, w: Eine Bibel – Viele Übersetzungen. Not und Notwendigkeit, hrsg. S. Meurer, Stuttgart 1978, 71-89.

Malfatti E., Una controversia tra S. Agostino e S. Girolamo, Monza 1921.

Meershoek G.Q.A., Le latin biblique d’après saint Jérôme, Latinitas Christianorum Primaeva 20, Nijmegen – Utrecht 1966.

Meiser M., Hieronymus als Textkritiker, w: Die Septuaginta – Texte, Theologien, Einflüsse. 2. Internationale Fachtagung veranstaltet von Septuaginta Deutsch (LXX.D), Wuppertal 23.-27. Juli 2008, hrsg. W. Kraus – M. Karrer – M. Meiser, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 252, Tübingen 2010, 256-271.

Morta K., Bluszcz kontra dynia, czyli trudne początki Wulgaty, „Theologica Wratislaviensia” 6 (2011) 91-120.

Pontet M., L’exégèse de St. Augustin predicateur, Paris 1945.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000, 347-364.

Spychała D., Św. Hieronim i św. Augustyn wobec tłumaczeń Biblii i literatury antycznej, „Saeculum Christianum” 15 (2008) 2, 5-13.

Torscher F.E., The Correspondence of St. Augustine and St. Jerome. A Study, „The American Ecclesiastical Review” 57 (1917) 476-492.


Published
2018-12-16


Wysocki, M. (2018). The Bible and the Hope for Its Good Translation. Vox Patrum, 69, 721–733. https://doi.org/10.31743/vp.3283

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.